श्रीसुदर्शन प्रपत्तिः

श्रीः

श्रीमते रामानुजाय नमः

श्रीसुदर्शन प्रपत्तिः

ॐ सहस्रादित्य सङ्काशम् सहस्रवदनम् परम् ।

सहस्रदोस्सहस्रारम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

रणत्किङ्किणि जालेन राक्षसघ्नम् महाद्भुतम् ।

व्याप्तकेशम् विरूपाक्षम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

प्राकारसदृशम् मन्त्रम् वदन्तम् शत्रुनिग्रहम्।

भूषणैः भूषितकरम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

पुष्करस्यामनिर्देशम् महामन्त्रेण सम्मतम् ।

शिवम् प्रसन्नवदनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

हुङ्कारभैरवम् भीमम् प्रपन्नार्तिहरम् प्रियम् ।

सर्वपापप्रशमनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

अनन्तहारकेयूरमुकुटादिविभूषितम् ।

सर्वरोगप्रशमनम् प्रपद्येऽहम् सुदर्शनम्

सुदर्शनप्रपदनम् प्रातरुत्थाय य: पठेत् ।

कोटिजन्मकृतम् पापम् सर्वम् सद्यो विनश्यति।

इति श्रीसुदर्शनप्रपत्तिः सम्पूर्णा

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.