श्वेताश्वतरोपनिषत् द्वितीयोऽध्यायः

श्वेताश्वतरोपनिषत्

अथ द्वितीयोऽध्यायः

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः

अग्निं ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभवत् ।। ।।

आत्मासंस्थपरमात्मप्रतीत्यौपयिकेन्द्रियनिग्रहरूपतपस्सिद्ध्ययनुगुणं भगवत्प्रार्थनामन्त्रमाह – युञ्जानः इति । धियः सविता – प्रेरकः परमात्मा पृथिव्याः अधि ऊर्ध्व अग्निं ज्योतिः – अग्निरूपं ज्योतिः – निचाय्य – संपूज्य अग्निहोत्रादिकर्म (दिकं) कृत्वा मनः तत्त्वाय – साक्षात्काराय पृथिवीनिष्ठाग्निज्योतिस्सदृश- स्वात्मनिष्ठपरमात्मतत्त्वसाक्षात्काराय युञ्जानः – नियुञ्जानः आभवत् – भवति इत्यर्थः ।

(तत्त्वसाक्षात्काराय परमात्मनि मनो नियञ्जानो भवतु इत्यर्थः) ।। १ ।।

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे

सुवर्गेयाय शक्त्या ।। ।।

 

युक्तेनेति सवितुः – प्रेरकस्य परमात्मनः सवे – अनुज्ञायां सत्याम् अनुज्ञया इति यावत् । युक्तेन मनसा -आत्मप्रवणेन चेतसा युक्ता वयं सुवर्गेयाय स्वर्गशब्दितभगवल्लोकसाधनाय परमात्मनिदिध्यासनाख्यकर्मणे शक्त्या युक्ता भवेम इत्यर्थः ।। २ ।।

युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम्

बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ।। ।।

परमात्मा प्रणिपातमात्रेण कथमनुज्ञां प्रयच्छेत् इत्याशङ्क्य भगवदन्तरङ्गभूत-विष्वक्सेनाद्याचार्यप्रणामपूर्वकं भगवत्प्राप्तौ यतमानानामनुज्ञां प्रयच्छतीत्याह युक्त्वायेतिसुवः स्वर्ग लोकं भगवल्लोकं यतः गतान् देवान् – पूर्वाचार्यान् मनसा युक्त्वाय – छन्दसि, क्त्वो यक् (पा.सू.७-१-४७) इति यक् । मनसा युक्त्वाय प्रणम्येति यावत् । दिवं द्योतमानं निरतिशयबृहत्त्वयुक्तं परमात्मरूपं ज्योतिः धिया उपासनरूपज्ञानेन करिष्यतः – विषयीकरिष्यतः, ध्यातुं, प्रवृत्तानिति यावत् तान् मुमुक्षून् सविता प्रेरकः परमात्मा प्रसुवाति – अनुजानाति इत्यर्थः (इति वयं मन्यामहे इति शेषः) ।। ३ ।।

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः

विहोत्रा दधे वायुनाविदेक इन्महीदेवस्य सवितुः परिष्टुतिः ।। ।।

परमात्मनि मनोयोगः तत्समाराधनं कर्म च, केषाञ्चिदेव भवतीत्याह – युञ्जत इति । ‘विप्रो विप्रत्वं गच्छते तत्त्वदर्शी’ इत्युक्तरीत्या विप्राः – तत्त्वदर्शिनः परमात्मनि मनः नियुञ्चते – योजयन्ति । धियः ध्यानानि च योजयन्ति । विप्रस्य – प्रा पूरणे’ (धा.पा.१०६१) – पूर्णस्य, बृहतो गुणैः बृहत्त्वाश्रयस्य विपश्चितः सर्वज्ञस्य महीदेवस्य – मह्या – भूम्या समेतस्य देवस्य – श्रीभूमिसमेतस्य सवितुः प्रेरकस्य वयुनावित् – वयुनं ज्ञानम् । वयुनाविदिति छान्दसो दीर्घः – तस्य सावज्ञ्यादिमहिमवित् इत्यर्थः । तदाश्रयः एक इत् – एक एव परिष्टुतिः – परिष्टुतीरित्यर्थः । छान्दसं । हस्वत्वम् (परिचर्येति?) परिचर्या इति यावत् । होत्रा – ऋत्विग्भिः, मन्त्रेणेति बार्थः विदधे – कृतवान् इत्यर्थः । ब्रह्मस्वरूपविदेव तत्परिचर्याकारी; तेन कृतमेव भगवत्परिचरणं भगवत्प्रीणनं भवतीत्यर्थः ।। ४ ।।

युजे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ।। ।।

युजे वाम् इति । दिव्यस्थानस्थिताः सर्वे ब्रह्मपुत्राः मत्प्रार्थनां शृण्वन्तु । सूरेः – नित्यसूरिकर्तृका, स्तुतिपथादनपेतत्वेन पथ्या – स्तुतिः । वां पूर्व्यं व: पूर्वमित्यर्थः । वचनव्यत्ययश्छान्दसः । सा (सः) तादृशं ब्रह्म यथा प्राप्नोति, एवं युजे . योगाय – ब्रह्मप्राप्तये इति यावत् । मया कृतः विश्लोकः – विविधः श्लोकः स्तोत्ररूप: एतु – प्राप्नोतु । नित्यसूरिकृतां स्तुतिं यथा भगवान् अङ्गीकरोति, एवम् अङ्गीकरोतु इत्यर्थः । ततश्च योगप्रवृत्तेः प्राक् भगवत्स्तुतिः कर्तव्या इत्युक्तं भवति ।। ५ ।।

अग्निर्यत्राभिमथ्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ।। ।।

योगमारम्भमाणस्य शीतोष्णदेशः परिहर्तव्य इत्याह – अग्निरितिअभिमथ्यते – अभितो निवार्यते । अधिरुध्यते – आधिक्येन रुध्यते । वायुर्यत्र न वातीत्यर्थः । सोमशब्देन हिमं लक्ष्यते । अतिश्येन रिच्यते – निरस्यते । तत्र मनः प्रत्यक्प्रवणं जायत इत्यर्थः ।।६।।

सवित्रा प्रसबेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्

तत्र योनिं कृण्वसे हि ते पूर्तिमक्षिपत् ।। ।।

सवित्रा इति । एवं गुरुप्रणामभगवत्स्तुतिप्रसन्नेन सवित्रा कृतेन प्रसवेनअनुज्ञया तदनुज्ञातस्सन् इति यावत् । पूर्व्यम् – पूर्वपृष्टं (श्रेष्टं) ब्रह्म जुषेत – सेवेत । ध्यायेदिति यावत् । तत्र – परमात्मनि योनिं – स्थानं – मनसि इति शेषः कृण्वसे – कुरुष्व । तथा सति ते पूर्तिं – मनोरथपूर्तिं तत् – ब्रह्म नाक्षिपत् – न क्षिपति । न निरस्यतीत्यर्थः लडर्थे लङ् ।। ७ ।।

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य

ब्रह्मोडुपेन प्रतरेतविद्वान् स्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि

योगदशेतिकर्तव्यतामाह – त्रिरुन्नतमिति । उर:कण्ठशिरःप्रदेशेषु उन्नतम् इतरत्र समं शरीरं स्थापयित्वा सर्वाणीन्द्रियाणि हृदयकुहरे संनिवेश्य ब्रह्मोडुपेन – प्रणवलक्षण (ब्रह्मस्वरूप) प्लवेन ब्रह्मध्यानेन इत्यर्थः । सर्वाणि भयावहानि नानाविधानि जन्म स्रोतांसि तरेत् इत्यर्थः ।। ८ ।।

प्राणान् प्रपीड्येह युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः ।। ।।

प्राणायामप्रकारमाह प्राणान् इति । ‘युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु’ (भ.गी.६-१७) इत्युक्तरीत्या मितायासः प्राणवायुं निरुध्य निरुद्देषु अत्यन्तपीडापरिहाराय नासिकया रेचनं कुर्यात् । ततश्चावहितस्सन्, दुष्टाश्वयुक्तं रथं यथा सारथिः स्ववशं करोति, तथा मनोनिरोधज्ञो मनः स्ववशं कुर्यात् इत्यर्थः ।। ९ ।।

समे शुचौ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश(श्र)यादिभिः

मनोऽनुकूले तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणेन योजयेत् ।। १० ।।

योगानुष्ठानयोग्यं देशं विस्तरेणाह – सम इति । निम्नोन्नतत्वादिरहिते परिशुद्धे क्षुद्रपाषाणवह्निसिकतारहिते वाद्यध्वनिजलाशयाद्यत्यन्तसामीप्यरहिते मनोनुकूले चक्षुःपीडाहेतुभूतौष्ण्या(ल्कादि) रहिते गुहादिलक्षणनिवातदेशाश्रयणेन योगमनुतिष्ठेत् इत्यर्थः । सूत्रितञ्चैतत्, ‘यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्’ (ब्र.सू.४-१-११) इति ।। तत्र हि, आसीनस्तिष्ठन् गच्छन् वोपासीत अविशेषात् इति पूर्वपक्षे (श्रिते) उच्यते – ‘आसीनः सम्भवात्’ (ब्र.सू.४-१-७) । आसीन एव उपासीत । तस्यैव उपासनस्य सम्भवात् । तिष्ठतो गच्छतश्च यत्नसापेक्षत्वात्, शयानस्य निद्राप्रसक्तेश्च, उपासनस्य ध्यानरूपत्वाञ्च एकाग्रचित्ततावश्यम्भावात् , चित्तैकाग्र्यस्य आसनसापेक्षत्वाञ्च आसीन एव कुर्यात् । अचलवञ्चापेक्ष्य’ (ब्र.सू.४-१-९) ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्षम्’ (छां.उ.७-६-१) इत्यादिषु निश्चलत्वधर्मेण ध्यातृसाम्यव्यपदेशदर्शनात् ध्यातृनिश्चलत्वस्या- पेक्षितत्वात् निश्चलत्वस्य च आसिकामन्तेरणासम्भवात् आसीन एव कुर्यात् । ‘स्मरन्ति च’ (ब्र.सू.४-१-१०), ‘उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये’ (भ.गी.६-१२) इति । ‘यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्’ (ब्र.सू.४-१-११) ‘समे शुचौ’ शर्करावह्निवालुकाविवर्जिते’ इत्यविशेषेण एकाग्रतानुकूलदेशविशेषस्यैवाङ्गत्वकीर्तनात् तेनैव (च) न्यायेन एकाग्रतानुकूलस्य आस(साध)नस्यापेक्षितत्वमस्तीति अवसीयते इति स्थितम् । प्रकृतमनुसरामः ।। १० ।।

नीहारधूमार्कानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशिनाम्

एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ।। ११ ।।

योगमभ्यस्यतो ब्रह्माभिव्यक्तिप्राचीनानि तञ्चिह्नानि आह – नीहारेति । प्रथमतो नीहारवत् स्फुरति, ततो धूमार्कानि (न) लाद्याकारतया स्फुरति । एवम्भूतानि स्फुरणानि पूर्वप्रवृत्तानि आगामि ब्रह्माभिव्यक्तिचिह्नानि इत्यर्थः ।। ११ ।।

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते

तस्य रोगो जरा मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ।। १२ ।।

योगाभ्यासस्य कायसिद्धिफलकत्वमाह – पृथ्वीति गुणो – गुणनमभ्यासः । योगाभ्यासे प्रवृत्ते सति योगमहिम्ना सत्त्वप्रचुरभूतारब्धे पाश्चभौतिके शरीरे समुत्थिते तादृशसर्वरोगादिदाहसमर्थत्वेनाग्निरूपेण योगनारब्धशरीरयुक्तस्य पुंसौ रोगादिर्न (सं) भवतीत्यर्थः ।। १२ ।।

लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवञ्च

गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां बदन्ति ।। १३ ।।

लघुत्वम् इति । स्पष्टोऽर्थः ।। १३ ।।

यथैव बिम्बं मृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधान्त(क्त)म्

तद्वाऽऽत्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते बीतशोकः ।। १४ ।।

योगमभ्यस्यतो ब्रह्मोपलब्धिप्रकारं तत्फलञ्चाह – यथैवेति । मृदा अयसा बा उपलिप्त: – निर्मितः प्रतिमाविशेषः सुधाविशेषान्त (विशेषाख्य?) रञ्जकद्रव्यलिप्तस्सन् तेजोमयतया दीप्यते । तद्वत् सुधाविशेषलिप्ततेजोमयप्रतिमासमं दर्शनसमानाकारध्यानेनोपलभ्य कश्चित् पुरुषधौरेयो निवृत्तसंसारगन्ध: सिद्धार्थो भवतीत्यर्थः । तद्वा इत्यत्र वा शब्द: इवार्थः । तद्वत् सतत्तवं प्रसपीक्ष्येति पाठेऽव्ययमैवार्थः । केचित्तु सुधान्तमिति मत्वा सुधौतमित्यर्थे (सुधातरित्यर्थे) सुधान्तमिति शब्द इत्यपि वदन्ति ।। १४ ।।

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनह युक्तः प्रपश्येत्

अजं ध्रुवं सर्वतत्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ।। १५॥

यदाऽऽत्मेति यदा योगयुक्त: परमात्मप्रतीत्युपायभूतेन प्रणयप्रतिपादित- परमात्मशेषभावेन प्रत्यगात्मना साधनेन(सम्बन्धेन तत्स्थं परम् अनादिम् अनन्तं हेयप्रतिभटं अस्रभूषाध्यायोक्तरीत्या सर्वतत्त्वात्मकास्त्रभूषणोपेतं परं ब्रह्म सूक्ष्मवस्त्रान्तरितमाणिक्यवत् (यदा) पश्येत्, तदा सर्वं (बन्धक)कर्महानिर्भवतीत्यर्थः ।। १५ ।।

एष हि देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो हि जातः गर्भ अन्तः

एव जातः जनिष्यमाण: प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति विश्वतोमुखः ।। १६ ।।

तस्य सर्वात्मकत्वं प्रपञ्चयति – एष हि इति । हे जनाः इति परस्परं मुनीनां संबोधनम्। ‘दिव्यो देव एको नारायणः’ (अध्यात्म.उ.१) इति देवत्वेन प्रसिद्धः परमात्मैव सर्वाः प्रदिशः प्रकृष्टदिग्वर्तिपदार्थविशेषाः इत्यर्थः । नु शब्दश्चार्थे । पूर्वं हिरण्यगर्भरूपेणोत्पन्नोऽप्ययमेव विश्वतोमुखः – सर्वविधो गर्भस्थजन्तुः (जातः) जनिष्यमाणश्च स एवेत्यर्थः । ननु भिन्नभिन्नजीवानां कथमेकात्मकत्वमित्याशक्य आह – प्रत्यङ् इति । अहमिति भासमानत्वं प्रत्यक्त्वम् । सर्वेषां प्रबुद्धानां वामदेवादीनामात्मनाम् अहमिति प्रतीतौ परमात्मनोऽपि भासमानतया तस्य सर्वं प्रति प्रत्यक्त्वात् तस्य सर्वान् प्रति आत्मत्वमुपपद्यते । न चारमदाद्याहम्बुद्धौ परमात्मनोऽभानात् कथमस्मदादीन् प्रति प्रत्यक्त्वमिति वाच्यम् दोषवशादभानेऽपि योग्यत्वसत्वेनादोषात् ।। १६ ।।

यो देवो अग्रौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश

ओषधीषुयो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ।। १७ ।।

।। इति द्वितीयाध्यायः ।।

अन्तर्यामितया सर्वात्मत्वम्। न तु स्वरूपेणेत्येतत् प्रदर्शयति • यो देव: इति । स्पष्टोऽर्थः ।। १७ ।।

।। इति द्वितीयाध्याय प्रकाशिका ।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.