सुबालोपनिषत्-नवमः खण्डः

सुबालोपनिषत्

 अथ नवमः खण्डः

[उपासकस्य लयस्थानप्रदर्शनम्]

अथ हैनं रैक्वः पप्रच्छभगवन्! कस्मिन् सर्वेऽस्तं गच्छन्तीति तस्मै स होवाचचक्षुरेवाप्येति यश्चक्षुरेवास्तमेति, द्रष्टव्यमेवाप्येति यो द्रष्टव्यमेवास्तमेति आदित्यमेवाप्येति आदित्यमेवास्तमेति, विराजमेवाप्येति यो विराजमेवास्तमेतिप्राणमेवाप्येति : प्राणमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेतिआनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेतितदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 श्रोत्रमेवाप्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति, श्रोतव्यमेवाप्येति यः श्रोतव्यमेवास्तमेति, दिशमेवाप्येति यो दिशमेवास्तमेति, सुदर्शनामेवाप्येति यः सुदर्शनमेवास्तमेति, अपानमेवाप्येति योऽपानमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येतितुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमशोकमभयमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 नासामेवाप्येति यो नासामेवास्तमेति, घ्रातव्यमेवाप्येति यो घ्रातव्यमेवास्तमेति, पृथिवीमेवाप्येति पृथिवीमेवास्तमेति, जितामेवाप्येति यो जितामेवास्तमेति, व्यानमेवाप्येति यो व्यानमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमशोकमभयमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 जिह्वामेवाप्येति यो जिह्वामेवास्तमेति, रसयितव्यमेवाप्येति यो रसयितव्यमेवास्तमेति, वरुणमेवाप्येति यो वरुणमेवास्तमेति, सौम्यामेवाप्येति । यः सौम्यामेवास्तमेति, उदानमेवाप्येति उदानमेवास्तति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 त्वचमेवाप्येति यस्त्वचमेवास्तमेति, स्पर्शयितव्यमेवाप्येति यः स्पर्शयितव्यमेवास्तमेति, वायुमेवाप्येति यो वायुमेवास्तमेति, मोघामेवाप्येति यो मोघामेवास्तमेति, समानमेवाप्येति यः समानमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येतियो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 वाचमेवाप्येति यो वाचमेवास्तमेति, वक्तव्यमेवाप्येति यो बक्तव्यमेवास्तमेति, अग्निमेवाप्येति योग्निमेवास्तमेति, कुमारामेवाप्येति यः कुमारामेवास्तमेति, वैरम्भमेवाप्येति यो वैरम्भमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेति, आदातव्यमेवाप्येति य आदातव्यमेवास्तमेति, इन्द्रमेवाप्येति इन्द्रमेवास्तमेति, अमृतामेवाप्येति । योऽमृतामेवास्तमेति, मुख्यमेवाप्येति यो मुख्यमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 पादमेवाप्येति यः पादमेवास्तमेति, गन्तव्यमेवाप्येति यो गन्तव्यमेवास्तमेति, विष्णुमेवाप्येति यो विष्णुमेवास्तमेति, सत्यमेवाप्येति सत्यामेवास्तमेति, अन्तर्याममेवाप्येति योऽन्तर्याममेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति । यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

पायुमेवाप्येति यः पायुमेवास्तमेति, विसर्जयितव्यमेवाप्येति यो विसर्जयितव्यमेवास्तमेति, मृत्युमेवाप्येति यो मृत्युमेवास्तमेति, मध्यमामेवाप्येति यो मध्यमामेवास्तमेति, प्रभञ्जनमेवाप्येति : प्रभञ्जनमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति । यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

उपस्थमेवाप्येति : उपस्थमेवास्तमेति, आनन्दयितव्यमेवाप्येति य आनन्दयितव्यमेवास्तमेति, प्रजापतिमेवाप्येति यः प्रजापतिमेवास्तमेतिनासीरामेवाप्येति यो नासीरामेवास्तमेति, कुमारमेवाप्येति : कुमारमेवास्तमेतिविज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेतितुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

मन एवाप्येति यो मन एवास्तमेति मन्तव्यमेवाप्येति यो मन्तव्यमेवास्तमेति, चन्द्रमेवाप्येति यश्चन्द्रमेवास्तमेति, शिशुमेवाप्येति यः शिशुमेवास्तमेति, श्येनमेवाप्येति : श्येनमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।। 

बुद्धिमेवाप्येति यो बुद्धिमेवास्तमेति, बोद्धव्यमेवाप्येति, यो बोद्धव्यमेवास्तमेतिब्राह्मणमेवाप्येति यो ब्रह्माणमेवास्तमेति, सूर्यामेवाप्येति यः सूर्यामेवास्तमेतिकृष्णमेवाप्येति : कृष्णमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेतिआनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति तुरीयमेवास्तमेतितदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

 अहङ्कारमेवाप्येति योऽहकारमेवास्तमेति, अहङ्कर्तव्यमेवाप्येति । योऽहङ्कर्तव्यमेवास्तमेति, रुद्रमेवाप्येति यो रुद्रमेवास्तमेति, असुरामेवाप्येति । योऽसुरामेवास्तमेति, श्वेतमेवाप्येति : श्वेतमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति । यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति य आनन्दमेवाप्येति, तुरीयमेवाप्येति यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येतीति होवाच ।।

चित्तमेवाप्येति यश्चित्तमेवास्तमेति, चेतयितव्यमेवाप्येति । यश्चेतयितव्यमेवास्तमेति, क्षेत्रज्ञमेवाप्येति : क्षेत्रज्ञमेवास्तमेति, भास्वतीमेवाप्येति । यो भास्वतीमेवास्तमेति; नागमेवाप्येति यो नागमेवास्तमेति, विज्ञानमेवाप्येति । यो विज्ञानमेवास्तमेति, आनन्दमेवाप्येति आनन्दमेवास्तमेति, तुरीयमेवाप्येति । यस्तुरीयमेवास्तमेति, तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्येति होवाच ।।

एवं निर्बीजं वेद, निर्बीज एव भवति जायते, म्रियते, मुह्यते भिद्यते, दह्यते, छिद्यते, कम्पते, कुप्यते, सर्वदहनोऽयमात्मेत्याचक्षते ।  

नेवमात्मा प्रवचनशतेनापि लभ्यते, बहुश्रुतेन, बुद्धिज्ञानाश्रितेन न मेधया, वेदैर्न यज्ञैर्न तपोभिरुग्रैर्न सांख्यैर्न योगेर्नाश्रमैः नान्यरात्मानमुपलभन्ते । प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन तमेतं ब्राह्मणाः शुश्रुवांसोऽनूचाना उपलभन्ते । शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वास्यात्मा भवति, एवं वेद ।।

।। इति नवमः खण्डः ।।

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.