शरणागतिगद्यम्-श्रुतप्रकाशिकया समेतम्

॥ श्रीः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः लक्ष्मीपतेर्यतिपतेश्च ढ्यैकधाम्नो योऽसौ पुरा समजनिष्ट जगद्वितार्थम् । प्राप्यं प्रकाशयतु नः परमं रहस्यं संवाद एप शरणागतिमन्त्रसारः ॥ श्रीभगवद्रामानुज विरचितं || शरणागतिगद्यम् || श्रीमत्सुदर्शनसूरिविरचितया श्रुतप्रकाशिकया समेतम् ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकम् । रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥ यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये ॥ भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकाति- शयासङ्ख्येय […]

श्री यतिराज वैभवम्

श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री यतिराज वैभवम् श्रीमद्वटुकपूर्णार्यविरचितम् श्रीरामानुजयोगीन्द्रक्षीरकैङ्कर्यशालिने । नमः स्यादान्ध्रपूर्णाय महनीयगुणाय ते ॥ श्रीमद्यामुनदेशिकादधिगतश्रुत्यन्तयुग्माशय- स्तत्सन्देशचिकीर्षया नियतधीश्श्रीशैलपूर्णो गुरुः । अन्विष्यन्ननुजाद्वयोचितवरौ श्रीवेङ्कटाद्रौ हरे स्तीर्थम् पुष्पमपीतराण्युपहरन्नास्ते स्म सद्वृद्धये ॥ १ ॥ तत्रान्तरे मधुरमङ्गलभूतपुर्योर्नित्यस्थिती श्रुतितदङ्गविदौ कुलीनौ । द्वावम्बुरुण्णयनकेशवसोमयाजिनामान्वितावभजताम् परिणेतुकामौ ॥ २ ॥ श्रीशैलपूर्णस्स समीक्ष्य वर्यौ वरौ चिनिश्चित्य च तौ प्रहृष्टः । तत्प्रार्थितश्शङ्खरथाङ्गचिह्नमन्त्रप्रदोऽभून्नतयोस्तयोश्च ॥ ३ ॥ तामग्रहीदग्रजभूमिदेवीम् हृष्यन्मनाः केशवसोमयाजी । ताम् चानुजाताम् कमलाक्षभट्टः श्रीदेविकाम् तौ च तुतोष पूर्णः ॥ ४ ॥ ततस्सभार्यौ तदनुज्ञया तौ स्वम् वासमागम्य चिरम् सुशीलौ । श्रीशम् समाराध्य तदीयभक्तौ सह प्रियाभ्याम् मुदितौ तदास्ताम् ॥ ५॥ ततो जगन्मङ्गलपिङ्गलाब्देचैत्राख्यशुक्लच्छदपञ्चमीके  । आर्द्राभिधर्क्षेण युते च वारे बृहस्पतेस्सन्मृगराजलग्ने ॥ ६ ॥ वेदान्तसिद्धान्तसमर्थनाय बाह्यान्तरभ्रान्तमतापनुत्त्यै । शेषाम्शकः केशवयज्वदेव्याम् तेजोनिधिः कश्चिदिहाबिरासीत् ॥ ७ ॥ श्रीशैलपूर्णोप्यथ भूतपुर्यामागम्य वीक्ष्याद्भुतभागिनेयम् । चकार रक्षार्थरथाङ्गशङ्ख चिह्नम् च रामानुजनामकम् च  ॥ ८ ॥ ततोऽभिवृद्धस्य च तत्कटाक्षैः पितापि तस्यात्मभुवोऽब्दपूर्तिम् । चौलना तथाऽरम्भणमक्षराणाम् चकार सत्त्वोत्तरपञ्चमाब्दे ॥ ९ ॥ कृतोपनीतिस्तु ततस्सपित्रा समभ्यसन् वेदतदङ्गशास्त्रम् । रामानुजार्योऽभवदग्र्यतेजा महद्भिरानन्दितसत्यशीलः ॥ १० ॥ ततस्तु काञ्चित् परिणीय कन्याम् गृहस्थधर्मस्थितिराप काञ्च्याम् । स्वपूर्वपक्षाभ्यसनाय मायिसन्न्यासिनम् यादवसम्प्रकाशम् ॥ ११ ॥ ततः कदाचिद्धुरि यादवेन *सर्वे खलु* श्रुत्यविशारदेन । अपार्थ उक्ते स यथार्थमुक्त्वा रामानुजोऽदर्शयदर्थसारम् ॥ १२ ॥ श्रीरङ्गवासी स तु यामुनार्यो निशम्य रामानुजदर्शितार्थम् । आगम्य काञ्च्याम् वरदम् महात्मा देव्या युतम् प्राणमदन्तरङ्गैः ॥ १३ ॥ ततस्स शिष्यावृतयादवम् तम् रामानुजम् मध्यगतम् च भान्तम् । समीक्ष्य रामानुजशिष्य एष चेद्यादवो युक्तमितीव दध्यौ ॥ १४ ॥ श्रीवैष्णववृद्ध्यर्थमतीव भक्त्या स्वस्य प्रसीदेति स यामुनार्यः । भान्तम् महादेविकया शरण्यम् श्रीदेवराजम् शरणम् प्रपन्नः ॥ १५ ॥ सम्भाषितश्चेदिह पाठभङ्गस्स्यादित्यसम्भाष्य स यामुनार्यः । श्रीरङ्गमेवाप सशिष्यवर्गो रामानुजार्यश्च पपाठ पश्चात् ॥ १६ ॥ तद्देशभूपस्य सुते पिशाचग्रस्तेऽन्यमन्त्रैरखिलैरसाध्ये । भूपस्तदा यादवमन्त्रमोच्य इत्येवमाकर्ण्य तमानिनाय ॥ १७ ॥ दृष्टान्तरङ्गावृतयादवम् तम् स्मित्वा पिशाचः परिभाव्य भूरिः । रामानुजार्यम् शरणम् प्रपद्य राजात्मजम् स्वम् च जहौ सहाघम् ॥ १८ ॥ तद्वृत्तमत्यद्भुतमैक्ष्य भूपो रामानुजार्ये कृतसम्मतिम् सः । तेनार्पितम् तद्गुरुयादवाय सम्मानमत्यन्तविनीतिपूर्वम् ॥ १९ ॥ गत्वा स काञ्चीमथ यादवोऽपि रामानुजे प्रीत इवान्तरेर्ष्यः । तदादि तन्मानसशोधनेच्छुर्वेदान्तवाक्यार्थविचारकोऽभूत् ॥ २० ॥ कप्यासशब्दस्य वदत्यपार्थ तस्मिन्स्तदभ्यङ्गकृतः कदाचित् । रामानुजस्याश्रु तदूरुदाहि दृष्ट्वाशु सोऽप्युन्मुखसम्भ्रमोऽभूत् ॥ २१ ॥ इदम् किमित्युक्तवतेऽथ तस्मै कप्यासवाक्यस्य यथार्थमुक्त्वा । […]

श्रीरामानुजाष्टपदी

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः श्रीशैललक्ष्मणमुनये नमः श्रीरामानुज–प्रतिबोधपञ्चकम् श्रीमन् लक्ष्मणयोगीन्द्र सुप्रभाताद्य ते निशा । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रन्ते जितं ते विजयी भव ।।  (१) रामानुजाचार्य योगीन्द्र विभूतिद्वयनायक । श्रीभाष्यकार भगवन् गोदाग्रज जय प्रभो ।।  (२) उत्तिष्ठास्मन्महाचार्य गोदात्रिंशन्महामुने । कृपामात्रप्रसन्नार्य वैदिकाग्र्य-शिखामणे ।।  (३) उत्तिष्ठ शठजित्पादपद्मप्रावण्यजीवन । श्रीमद्वेङ्कटशैलेश शङ्खचक्रप्रदप्रभो ।।  (४) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ किं शेषे कालोऽयमतिवर्तते । आत्मानं नातिवर्तेथाः स्वामिन् […]

यतिराजमङ्गलम्

यतिराजमङ्गलम् १. रामानुजमुनि र्जीया द्रामप्रियपिता गुरुः। इन्द्रनीलममूल्यं यो यादवाद्रौ व्यदर्शयत्॥ २. ओं नमो नारायणाये त्यनुसन्धानतत्परः। शेषोऽभूद्यो यतीन्द्राय तस्मै स्यान्नित्यमङ्गलम्॥ ३. कलिना तामसे लोके तमोनिर्वापणाय यः। जातो रामानुजब्रध्नः तस्मै स्यान्नित्यमङ्गलम्॥ ४. अहिशैलनिवासाय श्रीनिवासाय शार्ङ्गिणे। शङ्खचक्रप्रदात्रे स्याद्यतिराजाय मङ्गलम्॥ ५. शठारिमुनिवर्यस्य सूक्तिमाधुर्य मादरात्। आस्वाद्य तुष्टचित्ताय यतिराजाय मङ्गलम्॥ ६. सङ्कल्पं यामुनार्यस्य जगदुद्धरणाय यः। पूरयामास तस्मै स्या द्यतिराजाय मङ्गलम्॥ ७. […]

श्रीपादतीर्थश्लोकाः

श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्रामानुजाचार्याणां श्रीपादतीर्थश्लोकाः १. कृपामूर्तिस्स्वयं श्रीशकृपाकाङ्क्षी जगद्गुरुः। अस्मान्रामानुजश्श्रीमान्पुनातु स्वाङ्घ्रिवारिभिः॥ २. तमो विवस्वानिव मानसं तमो यः कालयत्यार्द्रमनाश्रितानाम्। जगद्गुरोस्तस्य यतीश्वरस्य पुनातु नः पादसरोरुहोदकम्॥ ३. यत्पादस्मरणान्मर्त्या स्त्यजन्ति भवसाध्वसम्। रामानुजस्य तस्य श्रीपादतीर्थं पुनातु नः॥ ४. यन्नामस्मरणान्नॄणां सर्वसिद्धिर्भवेदिह। पुनातु लक्ष्मणार्यस्य तस्य पादोदकं तु नः॥ ५. रामानुजमहीभृ छ्छ्रीपादप्रस्रुतनिर्झरः। स्नापयन्नात्मनः पापान्पुनातु जगतीतले॥ ६. विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तदर्शनेन जनेक्षणम्। उन्मीलितवतस्तस्य पादतीर्थं पुनातु नः॥ ७. […]

यतिपतिदिनचर्या

श्रीमते रामानुजायनमः श्रीमद्रम्यजामातृगुरवे नमः यतिपतिदिनचर्या यतिपतिदिनचर्यां यश्चकारातिभोग्यां वरवरमुनिपौत्र स्सौम्य जामातृनामा। गुरुरमलगुणानां वैष्णवानां मुदे तं गुरुजनवर मीडे गोमठाख्यान्ववायम्।। १. श्रीमद्रङ्गे दिव्यधाम्नि श्रीश्रीकान्तमनोहरे। वसन्तं गुरुमार्याणां वन्दे रामानुजं मुनिम्।। २. ब्राह्मे मुहूर्तेचोत्थाय ध्यात्वा गुरुपरंपराम्। रहस्यत्रितयं रम्यं परव्यूहादिकांस्तथा।। ३. पञ्चप्रकारांश्च हरे रर्चिरादिगतेः क्रमम्। ध्यायन्तं कूरनाधाद्यै स्सेव्यमानं गरूत्तमैः।। ४. चतुःश्लोकीं स्तोत्ररत्नं स्तोत्रं यामुनवक्तृकम्। भक्ताङ्घ्रिरेणु श्रीसूक्तीः प्रबोधनपराश्शुभाः।। ५. प्राबोधिकीश्च गोदाया स्सूक्ती […]

यतिराज दण्डकः 

यतिराज दण्डकः  नमस्त्रय्यन्तपर्यन्त चर्यापर्याय वेधसे। नरवेषाय शेषाय गुरवे परवेदिने।। जय यतिकुलनाथ नाथादिवाचासनाथागमान्तानुरो- धामितागाध बोधावधान प्रधान प्रथानून मेधासमाधानमाधाय बाधावरोधौ विधूयावधूयाद्वयध्वान्तमध्वान्तरं शुद्धमुद्धृत्य भास्वत्प्रभावं स्वभावं विभाव्य त्रयीदिव्य धेनूदितानवृ गव्यायित व्याससूत्राणि चित्राणि सन्मार्गमित्राणि बुद्ध्वा दुरध्वोद्धताबद्ध नानाविरुद्ध प्रमाण प्रसिद्धापसिद्धान्त निर्धारणौद्धत्य पद्धत्यनुच्छेद्य सद्यस्समिद्धाग्नि तप्तानि लुप्तानि मा सन्त्विति प्रेक्ष्य साक्षात्सरोजाक्ष वीक्षामृत स्यन्दि बिन्दूपसंदानिता मन्दसंदर्भ गर्भस्फुरद्यामुनेय प्रबन्धानुसन्धान संजात शीतानिल व्रातजातेन गीतेन सर्वाविगीतेन चैतानि […]

श्रीयतिराजमङ्गलानुशानम्

अथ श्रीयतिराजमङ्गलानुशानम् श्रीमन्महाभूतपुरे श्रीमत्केशवयज्वनः । कान्तिमत्यां प्रसूताय यतिराजाय मङ्गलम् ॥ (१) वरवरमुनेः शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपति वेति सात्विकैः । वितर्क्याय महाप्राज्ञैः यतिराजाय मङ्गलम् ।। (२) अनन्ताल्वारु-कृतिः नाथपद्माक्षरामार्यपादपङ्कज सेविने । सेव्याय सर्वयमिनां यतिराजाय मङ्गळम् ॥ (३) श्रीकाञ्चीपूर्णमिश्रोक्त रहस्यार्थविदे सदा । देवराजप्रियायास्तु यतिराजाय मङ्गळम् ॥ (४) आचार्याणाम् सन्यासं कुर्वते काञ्च्यां अनन्तसरसीतटे । वरदे न्यस्तभाराय भाष्यकाराय मङ्गळम् ॥ […]

ஶ்ரீஸ்வாமி வடிவழகுக் கட்டியம்

ஶ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ஶ்ரீஸ்வாமி வடிவழகுக் கட்டியம் நாயிந்தே, நாயிந்தே! காஷாயஶோபி கமநீய ஶிகாநிவேஶம் தண்டத்ரயோஜ் ஜ்வலகரம் விமலோபவீதம் । உத்யத்திநேஶ நிபம் உல்லஸதூர்த்த்வ புண்ட்ரம் ரூபம் தவாஸ்து யதிராஜ த்ருஶோர்மமாக்ரே ।। அப்பனுக்குச் சங்காழி அளித்தருளும் பெருமாள்! அறமிகு நற்பெரும்பூதூர் அவதரித்த பெருமாள்! அறுசமயச் செடியதனை அடியறுத்த பெருமாள்! அருளாழி வரிவண்டே என்று ஆழ்வார் அழைக்கும் பெருமாள்! அருள்மாரி அடியிணைக்கீழ் அன்புபூண்ட பெருமாள்! அஞ்சுகுடிக்கொரு சந்ததியாம் ஆண்டாள் தமக்கும் அண்ணரான பெருமாள்! அரங்கர் மௌலி சூழ்கின்ற […]

रामानुज चतुश्लोकी

रामानुज चतुश्लोकी श्रीमद्रामानुजाचार्यश्रीपादांभोरुहद्वयम् । सदुत्तमाङ्गसन्धार्यम् अनन्तार्यमहं भजे ।। अनिशं भजतामनन्यभाजां चरणांभोरुहमादरेण पुंसाम् । वितरन्निभृतं विभूतियुग्मं जय रामानुज रङ्गधाम्नि नित्यम् ।। (१) श्रुतिषु स्मृतिषु प्रमाणतत्त्वं कृपयालोक्य विशुद्धया हि बुद्ध्या । आकरोः किल दिव्यभाष्यरत्नं जय रामानुज शेषशैलशृङ्गे ।। (२) मलिनान् विमतांस्त्वदीयसूक्तिः कुलिशीभूय कुदृष्टिभिस्समेतान् । शकलीकुरुते विपक्षवृत्तान् जय रामानुज हस्तिधाम्नि नित्यम् ।। (३) जय मायिमतान्धकारभानो जय बाह्य प्रमुखाटवीकृशानो […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.