[highlight_content]

श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्

॥श्रीशारीरकशास्त्रार्थदीपिका ॥

श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिभिःविरचिता श्रीशारीरकब्रह्मसूत्रव्याख्या ॥

श्री शारीरकशास्त्रार्थदीपिकायाम् द्वितीयाध्यायस्य तुरीयः पादः

श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम् ॥ ५ ॥


अणुश्च ॥ २-४-१२ ॥

 

वाजसनेयके प्राणविद्यायाम् *यद्वाव समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकैस्समो अनेन सर्वेणे*(बृह.३-३-२२)ति श्रुत्या यथा घटमठीयप्रभा तावन्मात्रव्यापिनी प्रासाददीपप्रभा च प्रासाद-व्यापिनी एवम् मुख्यप्राणोऽपि ब्रह्मादिपिपीलिकान्तशरीरेषु तत्तच्छरीरानु रूपव्याप्तिमत्वेन विभुस्स्यादिति पूर्वः पक्षः ।
सिद्धान्तस्तु *तमुत्क्रामन्तम् प्राणोऽनूत्क्रामती*(बृह.६-४-२) ति इन्द्रियाणामिव मुख्यप्राणस्यापि उत्क्रान्ति-श्रवणादणुत्वमिति ॥

इति श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम् ॥

 

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.