सप्तगत्यधिकरणम्

॥श्रीशारीरकशास्त्रार्थदीपिका ॥

श्रीमद्रङ्गरामानुजमुनिभिःविरचिता श्रीशारीरकब्रह्मसूत्रव्याख्या ॥

श्री शारीरकशास्त्रार्थदीपिकायाम् द्वितीयाध्यायस्य तुरीयः पादः

सप्तगत्यधिकरणम् ॥ २ ॥


सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च ॥ २-४-४ ॥

     इन्द्रियाणि सप्तैव । *सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहितास्सप्त सप्ते*(मुण्ड.२-१-८)ति सप्तानामेव गतिश्रवणात् । *यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टेते*(कठ.२-६-१)- तियोगदशायामिन्द्रियाणाम् परिगणितत्वाच्च सप्तैवेति प्राप्त उच्यते –

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ २-४-५ ॥

शरीरे स्थिते आदानादिकार्योपयोगित्वात् हस्तादयो हीन्द्रियाण्येव अतो नैवम् । *दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादश*(बृह.५-९-४) इति आत्मशब्देन मनोऽभिधीयते । *इन्द्रियाणि दशैकञ्च*(गी.१३-५), *एकादशम् मनश्चात्रे*(वि.पु.१-२-४७)ति श्रुतिस्मृतिभ्याम् इन्द्रियसङ्ख्या निश्चिता । न्यूनसङ्ख्यावादा उपकारविशेषाभिप्रायाः अधिकसङ्ख्यावादा मनोवृत्तिभेदादिति युक्तमाश्रयितुम् ॥

इति सप्तगत्यधिकरणम् ॥

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.