श्री कूरेशविजयः

श्री कूरेशविजयः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवम् । यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् ॥ श्रीपराशरभट्टायः श्रीरङ्गेशापुरोहितः । श्रीवत्साकसुतश्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूयसे ॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यः नम उक्तिमधीमहे | यदुक्तस्त्रयीकण्ठेयान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ अर्वाञ्चो यत्पदसरसिजद्वन्द्वभाश्रित्य पूर्च मूर्ना यस्यान्वयमुपगता देशिका मुक्तिमापुः । सोऽयं रामानुजमुनिरपि स्वीयमुक्तिं करस्था घरसम्पन्धादमनुत कथं वर्ण्यते कूरनाथः ॥ : परोपन्यस्तपूर्वपक्ष श्लोका: गायत्री’बोधितत्वात् दशरथतनयस्थ पिताराधितत्वात् । शैरेः कैलासयात्रावतमुदिततयाऽभीष्टसन्तानदानात् । नेत्रेण वन […]

श्रीकूरनाथ पञ्चाशत्

श्रीमते रामानुजाय नमः श्री कूरनाथपञ्चाशत् श्रीशैललक्ष्मणमुने श्चरणाब्जयुग्मं श्रेयस्करं तनुभृता मखिलाघहन्तृ। नत्वा करोमि विबुधावलितुष्टयेऽहं कूराधिपस्तुतिमिमां कुशलप्रदात्रीम्।। -तोताद्रिमठस्थोऽयं श्रीशैल लक्ष्मणमुनिः १. जयजय यतिराज श्रीपदाम्भोजयुग्म प्रसृमरमकरन्दास्वाद लुब्धान्तरङ्ग। जयजय कुमतेभ व्रातहर्यक्ष विद्व न्मणिवर निगमान्ताकल्प कूराधिनाथ।। २. जयति जगति नैजोद्वेलमेधाविशेषा दधिगततमबोध व्यासवृत्त्यर्थजालः। जनित यतिवरेण्य स्वान्तनिस्सीममोदः श्रितजनपरिरक्षादीक्षितः कूरनाथः।। ३. जयति हरिपरत्व स्थापनोद्वेलमोदा दुपनिषदुपगूढा न्न्यायतोऽर्थान्विवृण्वन्। अधरित शिवपारम्यार्थि चोलाधिराजः शमितविमतवाद श्शान्तिमान्कूरनाथः।। ४. भवजलनिधिमग्नोत्तारणे […]

श्री कूरेश विंशतिः

श्रीमते रामानुजाय नमः श्री कूरेश विंशतिः श्रीरङ्गोज्ज्वल मध्यवीथिनिलयं श्रीराममिश्रात्मजं श्रीभट्टार्यपदाश्रयं शुभगुणं वाचांजयिभ्रातरम्। लोकार्यप्रवणं तदुक्तिरसिकं सर्वज्ञभट्टारकं वन्दे तं भुवि विंशतिं व्यतनुत श्रीवत्सचिह्नस्य यः।। १. श्रीरङ्गराजकरुणामयदृष्टिवीक्षा- संप्राप्तसर्वगुणराजिविराजमाने। श्रीमच्छठप्रमथने स्थिरभावबन्धं श्रीवत्सचिह्नगुरु मन्वहमाश्रयामि।। २. श्रीयामुनार्य पदपङ्कज सक्तचित्ते श्रीमत्पराङ्कुश गुरूत्तमलब्धविद्ये। श्रीलक्ष्मणे मुनिवरेऽर्पित सर्वभारं श्रीवत्सचिह्नगुरु मन्वहमाश्रयामि।। ३. आचार्यवर्यविभवस्यच शिष्यवृत्तेः सीमेति देशिकवरैः परितुष्यमाणम्। नित्यानवद्यकरुणाविलसत्कटाक्षं श्रीवत्सचिह्नगुरु मन्वहमाश्रयामि।। ४. रामानुजार्यमतसिन्धुविधो कुदृष्टि- बाह्यान्धकारपटलीहरणाब्जबन्धो। अस्मद्गुरो र्जनक […]

अतिमानुषस्तवः

श्रीवत्सचिह्नमिश्रैरनुगृहीतः ।। अतिमानुषस्तवः ॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमउक्तिमधीमहे । यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ अतिमानुषशीलवृत्तवेषैः अतिवृत्तामरविक्रमप्रतापैः । अतिलङ्घितसर्वलोकसाम्यं वरये वैष्णववैभवावतारम् ॥ १ ॥ श्रेयः किरन्तु किरणाश्चरणारविन्दनिष्यन्दमानमकरन्दरसौघदेश्याः । तज्जाः श्रुतेर्मधुन उत्स इति प्रतीताः मङ्गल्यरङ्गनिलयस्य परस्य धाम्नः ॥ २ ॥ श्रीमत्पराङ्कुशमुनीन्द्रमनोनिवासात् तज्जानुरागरसमज्जनं अञ्जसाऽऽप्य । अद्याप्यनारततदुत्थितरागयोगं श्रीरङ्गराजचरणाम्बुजं उन्नयामः ॥ ३ ॥ वज्रध्वजाङ्कुशसुधाकलशातपत्रपङ्केरुहाङ्कपरिकर्मपरीतमन्तः । आपादपङ्कजविशृङ्खलदीप्रमौलेः श्रीरङ्गिणश्चरणयोर्युगं आश्रयामः ॥ ४ ॥ श्रीरङ्गराजचरणौ प्रणुमो […]

सुन्दरबाहुस्तवः

श्रीवत्सचिह्नमिश्रैरनुगृहीतः ॥सुन्दरबाहुस्तवः॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमधीमहे । यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ श्रीमन्तौ हरिचरणौ समाश्रितोऽहं श्रीरामावरजमुनीन्द्रलब्धबोधः । निर्भीकस्तत इह सुन्दरोरुबाहुं स्तोष्ये तच्चरणविलोकनाभिलाषी ॥ १ ॥ सुन्दरायतभुजं भहामहे वृक्षषण्डमयमद्रिं आश्रितम् । यत्र सुप्रथितनूपुरापगातीर्थं अर्थितफलप्रदं विदुः ॥ २ ॥ क्वचित् त्वरितगामिनी क्वचन मन्दमन्दालसा क्वचित् स्खलितविह्वला क्वचन फेनिला सारवा । पतन्त्यपि किल क्वचित् व्रजति नूपुराह्वा नदी सुसुन्दरभुजाह्वयं मधु निपीय मत्ता […]

श्रीवैकुण्ठस्तवः

श्रीवत्सचिह्नमिश्रैरनुगृहीतः ॥ श्रीवैकुण्ठस्तवः ॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम उक्तिमधीमहे । यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ त्रैविद्यवृद्धजनमूर्धविभूषणं यत् सम्पच्च सात्त्विकजनस्य यदेव नित्यम् । यद्वा शरण्यं अशरण्यजनस्य पुण्यं तत् संश्रयेम वकुलाभरणाङ्घ्रियुग्मम् ॥ २ ॥ भक्तिप्रभावभवदद्भुतभावबन्धसन्धुक्षितप्रणयसाररसौघपूर्णः । वेदार्थरत्ननिधिरच्युतदिव्यधाम जीयात् पराङ्कुशपयोधिरसीमभूमा ॥ ३ ॥ यन्मङ्गलाय महते जगतामुशन्ति त्रैविष्टपान्यपि […]

वरदराजस्तवः

श्रीवत्सचिह्नमिश्रैरनुगृहीतः ॥ वरदराजस्तवः ॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमउक्तिमधीमहे । यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ स्वस्ति हस्तिगिरिमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततं हरिः । निस्समाभ्यधिकमभ्यधत्त यं देवमौपनिषदी सरस्वती ॥१॥ श्रीनिधिं निधिमपारमर्थिनां अर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् । सर्वभूतसुहृदं दयानिधिं देवराजमधिराजमाश्रये ॥२॥ नित्यमिन्द्रियपथातिगं महो योगिनामपि सुदूरगं धियः । अप्यनुश्रवशिरस्सु दुर्ग्रहं प्रादुरस्ति करिशैलमस्तके ॥ ३ ॥ वल्लिका श्रुतिमतल्लिकामयी येन पल्लवितविश्वशाखया । स्वश्रिया करिगिरेरनुक्रियां वष्टि मृष्टवरदं तमाश्रये ॥ ४ […]

श्रीस्तवः

श्रीवत्सचिह्नमिश्रैरनुगृहीतः ॥ श्रीस्तवः ॥ श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नमउक्तिमधीमहे । यदुक्तयस्त्रयीकण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम् ॥ स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेषजगतां सर्गोपसर्गस्थितीः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वञ्च कुर्वन् हरिः । यस्या वीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलं क्रीडेयं खलु नान्यथाऽस्य रसदा स्यादैकरस्यात्तया ॥ १ ॥ हे श्रीर्देवि! समस्त लोकजननीं त्वां स्तोतुमीहामहे युक्तां भावय भारतीं प्रगुणय प्रेमप्रधानां धियम् । भक्तिं भन्दय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकं लक्ष्यं लक्ष्मि! कटाक्षवीचिविसृतेस्ते […]

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.