[highlight_content]

श्रीमद्रहस्यत्रयसारे मूलमन्त्राधिकारः Part 1

|| श्रीमद्रहस्यत्रयसारे मूलमन्त्राधिकारः ॥

27.1  तारं पूर्वं तदनु हृदयं तच्च नारायणाये-
त्याम्नायोक्तं पदमवयतां सार्धमाचार्यदत्तम् । अङ्गीकुर्वन्नलसमनसामात्मरक्षाभरन्नः
क्षिप्रं देवः क्षिपतु निखिलान् किङ्करैश्वर्यविघ्नान् ॥ ५९ ॥
27.2 कल्याणमावहतु कार्तयुगं स्वधर्मं प्रख्यापयन् प्रणिहितेषु नरादिकेषु ।
आद्यं कमप्यधिगतो रथमष्टचक्रं बन्धुस्सतां बदरिकाश्रमतापसो नः ॥ ६०॥
27.3 यदन्तस्थमशेषेण वाङ्मयं वेदवैदिकं ।
तस्मै व्यापकमुख्याय मन्त्राय महते नमः ॥ ६१ ॥

इह मूलमन्त्रसंवृतमर्थमशेषेण कश्चिदनुभवति ।
स्फटिकतल निहित निधिमिव देशिकदत्तेन चक्षुषा जन्तुः ॥ ६२ ॥
27.4 सत्वस्थர்க்கनुसन्धेयங்களான सारतमार्थங்களையும் அவற்றினுடைய स्थिरीकरणप्रकारங்களையும் प्रतिपादिத்தோம். இவற்றையெல்லாம் प्रकाशिப்பிக்கிற रहस्यत्रयத்தில் पदवाक्ययोजனைகளிருக்கும்படி சொல்லுகிறோம். அவற்றில் முற்பட திருमन्त्रம் परशेषतैकरसस्वरूपादिகளைத்தெளிவித்து அம்मुखத்தாலே समस्तप्रतिबन्धकनिवृत्तिपूर्वकपरमपुरुषार्थप्राप्तिயிலே रुचिயையும் त्वரையையும் விளைப்பித்து उपायाधिकारपूर्तिயை யுண்டாக்கும். இப்படி अधि-कारिயானவனுடைய फलापेक्षापूर्वकोपायविशेषानुष्ठानप्रकारத்தை द्वयம் विशदமாக प्रकाशिப்பிக்கும். இவ்வுपाय विशेषத்தை विधिக்கிறது चरमश्लोकம். இவை மூன்றிலும் தனித்தனியேயெல்லாவर्थங்களையும் शाब्दமாகவுமாर्थமாகவுங்
27.5 காணலாமாகிலும் ஓரொன்றிலேயோரொன்றுக்கு நோக்காயிருக்கும். திருमन्त्रத்தில் प्रथमपदத்தில் प्रथमाक्षरத்திலே संक्षिप्तமான शरण्यपरतत्त्वத்தையும் இதில் मध्यमतृतीयपदங்களிலே प्रतिपन्नமான उपायोपेयங்களையுமடைவே विशदமாக்குகிறது द्वयம். இதில் ‘‘प्रपद्ये’’ என்கிற पदத்திலுत्तमனாலே विवक्षितமான अधिकारिविशेषத்தையும் अर्थसिद्धமான उपायान्तरनैरपेक्ष्यத்தையும் उपेयத்தில் नमश्शब्दसंक्षिप्तமான विरोधिनिवृत्त्यंशத்தையும் வெளியிடுகிறது चरम-श्लोकம். இவைமூன்றும் நமக்கு ज्ञानानुष्ठानफलनिदानங்களாய்க்கொண்டு
27.6 धारकपोषकभोग्यங்கள். 1‘‘व्यक्तं हि भगवान् देवस्साक्षान्नारायणस्स्वयम् । अष्टाक्षरस्वरूपेण मुखेषु परिवर्तते’’(நாரதீயம் 1-32) என்கிறபடியே देशिकजिह्वैயிலேயிருந்து शिष्यहृदयगुहान्धकारத்தைக் கழித்து परशेषतैकरसமான परिशुद्धस्वरूपத்தை வெளியிட்டு सत्तालाभத்தைப் பண்ணுகையாலே திருमन्त्रம் धारकம். चरमोपायத்திலே प्रवर्तिக்கும்படியான ज्ञानविशेषोपचयहेतुவாகையாலே श्रोतव्यशेषமில்லாதபடி उपायोपदेशपर्यवसानமான चरमश्लोकம் पोषकம். सकृदुच्चारणத்தாலே परमपुरुषार्थहेतुவாய்க்கொண்டு सदानु-
27.7 सन्धानத்தாலே कृतार्थனாக்குகையாலே द्वयம் भोग्यம். இவற்றில் திருमन्त्रத் தினுடைய ऋषिच्छन्दोदेवताबीजशक्तिवर्णविनियोगस्थानन्यासादिகளவ்வோ कल्पसंप्रदायங்களுக்கீடாகக் கண்டுகொள்வது.

இத் திருमन्त्रம் आथर्वणकठाद्युपनिषத்துக்களிலும் மற்றும் मन्वादिशास्त्रங் களிலும் नारायणात्मकहैरण्यगर्भनारदीयबोधायनादिबहुविधकल्पங்களிலும் सुप्रसिद्धवैभवமாயிருக்கும். मन्त्रान्तरங்களிற் காட்டில் भगवन्मन्त्रங்களधिकமானாற் போலவும் अनन्तங்களான भगवन्मन्त्रங்கள் தன்னில் व्यापकत्रयமधिकமானாற்
27.8 போலவும் 2‘‘मन्त्राणां परमो मन्त्रो गुह्यानां गुह्यमुत्तमम् । पवित्रञ्च पवित्राणां मूलमन्त्रस्सनातनः’’(நாராதீயம் 1-11) என்கையாலே व्यापकमन्त्रங்களிலெல்லாத்திலுமधिकமாய், सर्ववेदसारமாய், सर्वानिष्टनिवर्तनक्षमமாய், सर्वपुरुषार्थங்களுக்கும் साधकமாய், सर्वोपायங்களுக்குமுपकारकமாய், सर्ववर्णங்களுக்கும் தந்தாமधिकारानुगुणமாக वैदिकरूपத்தாலும் तान्त्रिकरूपத்தாலுமுपजीव्यமாய், व्याप्यव्यापकसर्वतत्वकण्ठोक्तिमத்தாய், सर्वमन्त्रनैरपेक्ष्यकरமாய், सर्वभगवन्मूर्तिகளுக்கும் साधारणமாயிருக்கையாலே सर्वाचार्यர்களுமித்தையே விரும்பிப்போருவர்கள். ஆழ்வார்களும் 3’’நின் திருவெட்டெழுத்துங்கற்’’(பெரிய திருமொழி 8-10-3) றென்றும், 4’’ எட்டெழுத்துமோதுவார்கள் வல்லர் வானமாளவே’’(திருச்சந்தவிருத்தம் 77) யென்றும், 5’’எட்டெழுத்தும் வாரமாக வோது வார்கள் வல்லர் வானமாளவே’’(திருச்சந்தவிருத்தம் 78) யென்றும், 6’’நாடு நகரமுநன்கறிய நமோ நாராயணாய’’(திருப்பல்லாண்டு 4) வென்றும் 7’’நல்வகையால் நமோ நாராயணா’’(திருப்பல்லாண்டு 11)
27.9 வென்றும் இத் திருमन्त्रத்தையே விரும்பிப் போந்தார்கள். ऋषिகளும் ‘‘बहवो हि महात्मानो मुनयस्सनकादयः । अष्टाक्षरं समाश्रित्य ते जग्मुर्वैष्णवं पदम्’’(நாரதீயம் 1-16), ‘‘यथा सर्वेषु देवेषु नास्ति नारायणात्परः । तता सर्वेषु मन्त्रेषु नास्ति चाष्टाक्षरात्परः’(நாரதீயம் 1-42)’, ‘‘भूत्वोर्द्ध्वबाहुरत्राद्य सत्यपूर्वं ब्रवीमि वः । हे पुत्रशिष्याश्शृणुत न मन्त्रोऽष्टाक्षरात्परः ॥ तदर्चनपरो नित्यं तद्भक्तस्तन्नमस्कुरु । तद्भक्ता न विनश्यन्ति ह्यष्टाक्षरपरायणाः’’(நரஸிம்ஹபுராணம் 18-32), ‘‘आसीना वा शयाना वा तिष्ठन्तो यत्र कुत्र वा । नमो नारायणायेति मन्त्रैकशरणा वयम्’’(நாரதீயம்) என்றார்கள். இத் திருमन्त्रத்தை सर्वेश्वरன் श्रीनारदभगवाனையிட்டு श्रीपुण्डरीकனுக்குपदेशिப்பிக்க அவனுமித்தையே परमहितமாகக் கேட்டபடியாலே ‘‘पुण्डरीकोऽपि धर्मात्मा नारायणपरायणः । नमो नारायणायेति मन्त्रमष्टाक्षरं जप’’(இதிஹாஸ ஸமுச்சயம் 33-130) न्नित्यादिகளிற் சொல்லுகிறபடியே இம்मन्त्रनिष्ठனாய் मुक्तனானான். இம்मन्त्रத்தைத் திருமங்கையாழ்வாருக்கு सर्वेश्वरன் தானேயுपदेशिத்தான்
27.10 இது प्रणवचतुर्थिகளை யொழிந்தபோது सर्वाधिकारமென்னுமிடம் श्रीवराह-पुराणத்தில் कैशिकद्वादशीमाहात्म्यத்திலே 13‘‘नमो नारायणेत्युक्त्वा श्वपाकः पुनरागमत्’’(வராஹபுராணம் 139-63) என்கிற वचनத்தாலே காட்டப்பட்டது. இவ்வर्थம் 14’’நாமஞ்சொல்லில் நமோ நாராயணமே’’(பெரிய திருமொழி 6-10-1) யென்றும், 15’’நன்மாலைகொண்டு நமோ நாரணா’’(முதல் திருவந்தாதி 57, 95) வென்றும், 16’’நாவாயிலுண்டே நமோ நாரணா வென்றோவாதுரைக்குமுரையுண்டே’’(முதல் திருவந்தாதி 95) யென்றுஞ்சொல்லுகிற பாசுரங்களாலும் सिद्धம். இது ब्राह्मणादिகளுக்கு अधीतமான क्रमத்திலே प्रणवத்தோடே கூட अष्टाक्षरமாயிருக்கும்.
27.11 ‘‘वैदिकं तान्त्रिकञ्चैव तथा वैदिकतान्त्रिकं । त्रिविधिं कर्मसंप्रोक्तं पञ्चरात्रामृतार्णवे ॥ वैदिकं ब्राह्मणानान्तु राज्ञां वैदिकतान्त्रिकं । तान्त्रिकं वैश्यशूद्राणां सर्वेषां तान्त्रिकन्तु वा ॥ अष्टाक्षरश्च यो मन्त्रो द्वादशाक्षर एव च । षडक्षरश्च यो मन्त्रो विष्णोरमिततेजसः ॥ एते मन्त्राः प्रधानास्तु वैदिकाः प्रणवैर्युताः । प्रणवेन विहीनास्तु तान्त्रिका एव कीर्तिताः’’(நாரதீயம்) ‘‘न स्वरः प्रणवोऽङ्गानि नाप्यन्यविधयस्तथा । स्त्रीणान्तु शूद्राजातीनां मन्त्रमात्रोक्तिरिष्यते’’(நாரதீயகல்பம்) என்கிற படியே प्रणवமொழிந்தபோது ‘‘तत्रोत्तरायणस्यादिर्बिन्दुमान्विष्णुरन्ततः । बीजमष्टाक्षरस्य स्यात्तेनाष्टाक्षरता भवेत्’’(நாரதீயம் 1-57) என்கிற प्रक्रिயையாலே எட்டெழுத்துமनुसन्धेयமாக विधिக்கப்பட்டது. प्रणवமொழிந்தாலும் அது கூடினாலுள்ள फलமிவ் வधिकारिகளுக்குண்டென்னுமிடம் ‘‘किन्तत्र बहुभिर्मंत्रैः किन्तत्र बहुभिर्व्रतैः । नमो नारायणायेति मन्त्रस्सर्वार्थसाधक’’(நாரதீயம் 1-41) इत्यादिகளாலே सिद्धம். இப்படி प्रणवமொழிய
27.12 अष्टाक्षरமானபோது प्रणवத்திலर्थமெல்லாம் இப் प्रणवप्रतिच्छन्दமாக शास्त्रம் வகுத்த वक्षरத்திலே प्रथमाक्षरம் सर्वसंग्राहकமான கணக்கிலே சுருங்கவनुसन्धेयம். मध्यमाक्षरத்திற்பொருளுமर्थसिद्धமாம். இதில் तृतीयाक्षरத்திற்சொல்லுகிற ज्ञातृ-त्वादिகளும் नमஸ்ஸில் द्वितीयाक्षरத்தில் प्रकृतिயாலேயनुसन्धेयம்.
27.13 प्रणवம் स्वतन्त्रமானபோது एकमात्रம் द्विमात्रம் त्रिमात्रம் सार्धत्रिमात्रமென்றாற்போலே பல प्रकारமாய் अर्थங்களுமப்படியே कार्यकारणावस्थ परमात्मवाचकत्वादिप्रक्रिயையாலே பல வகைப்பட்டிருக்கும். व्यापकमन्त्रங்களிலும் प्रणवத்தை परमात्मप्रधानமாகவும் சில शास्त्रங்கள் சொல்லும். இதின் प्रभावம் ‘‘आद्यन्तु त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यत्र प्रतिष्ठिता । स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्वेदो यस्तं वेद स वेदवि’’(மநுஸ்ம்ருதி 11-265) दित्यादिகளிலே प्रसिद्धம். இது ‘‘हविर्गहीत्वात्मरूपं वसुरण्येति मन्त्रतः । जुहुयात् प्रणवेनाग्ना वच्युताख्ये सनातने’’()
27.14 என்கிறபடியே न्यासविद्यैயில் स्वतन्त्रமாய் आत्मसमर्पणपरமாயிருக்கும். அக் கட்டளையிலே யிங்கும் समर्पणपरமாகவும் योजिப்பார்கள். இவ்விடத்தில் स्वरूपज्ञानप्राधान्यத்தாலே शेषत्वानुसन्धानज्ञानमात्रமுपजीव्यமென்றும் योजिப்பார்கள். அப்போது இச் शेषत्वानुसन्धानமधिकारத்திலே சேரும். ‘‘क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता’’(யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதி 3-34) என்றது शेषितत्त्वज्ञानमात्रपरமான போது उपायानर्हतानिवृत्तिपरம். उपायरूपज्ञानान्तरத்தை विवक्षिக்கும்போது मोक्षपरம்.
27.15 இப் प्रणवार्थानुसन्धानक्रमத்தை ‘‘ईदृशः परमात्मायं प्रत्यगात्मा तथेदृशः । तत्संबन्धानुसन्धानमिति योगः प्रकीर्तितः’’(ஶாண்டில்யஸ்ம்ருதி 5-17) என்று श्रीशाण्डिल्यभगवाனருளிச்செய்தான். இத்தை ‘‘अकारार्थो विष्णुर्जगदुदयरक्षा प्रळयकृन्मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् । उकारोऽन-न्यार्हं नियमयति संबन्धमनयोस्त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत्’’(அஷ்டச்லோகீ 1) என்று விவரித்தார்கள். ’’கண்ணபுரமொன்றுடையானுக்கடியேயொருவர்க்குரியே னோ’’(பெரியதிருமொழி 8-5-3) வென்கிறதும் இப்प्रणवार्थविवरणம். प्रणवத்திலक्षरत्रयத்தையும் वेदत्रयसारமாக श्रुतिस्मृतिகள் प्रपञ्चिத்தன்.
27.16 இவ்வक्षरங்களிவ்வर्थங்களைச் சொல்லுகிறபடி யெங்ஙனே யென்னில்; ‘‘अष्टाक्षरशरीराङ्गप्रणवाद्यक्षरेण तु । अकारेणाखिलाधारः परमात्माभिधीयते ॥ समस्तशब्दमूलत्वादकारस्य स्वभावतः । समस्तवाच्यमूलत्वाद्ब्रह्मणोऽपि स्वभावतः ॥ वाच्यवाचक संबन्धस्तयोरर्थात्प्रतीयते’’(வாமநபுராணம்.) என்று श्री वामनपुराणवचनத்தாலே सर्ववाचकजातप्रकृतिயான प्रथमाक्षरத்துக்கு सर्ववाच्यजातप्रकृतिயான नारायणன் वाच्यனென்று प्रसिद्धமான अर्थத்தை वेदार्थसंग्रहத்திலே யருளிச்செய்தார். இத்தாலே कारणवाक्यसिद्धமான सकलजगन्निमित्तोपादानकारणत्वமும் அத்தாலே आक्षिप्तமன सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वादि गुणवर्गமுமிங்கே सिद्धமாயிற்று. இவ்வक्षरம் भगवद्वाचकமென்னுமிடம் ‘‘अ निषेधे पुमान्विष्णौ’’() என்றும், ‘‘अकारो विष्णुवाचकः’’() என்றும்,
27.17 ‘‘अ इति भगवतो नारायणस्य प्रथमाभिधानमभिदधता किन्नाम मङ्गळं न कृतम्’’(ஹரிக்ரந்தம்.) என்றும், निघण्टुக்களிலும் प्रयोगங்களிலும் प्रसिद्धம். இது व्याकरणव्युत्पत्तिயாலே सर्वेश्वरனைச் சொல்லும்போது रक्षणप्रीणनादिविषयமான धातुविவிலே कर्तृवाचिயான प्रत्ययத்தாலே निष्पन्नமான पदமாய் सर्वरक्षकत्वादिविशिष्टனாகக் காட்டும். இத் धातु अनेकार्थமேயாகிலும் रक्षणार्थத்தில் प्रसिद्धिप्रकर्षத்தாலும் இவ்வर्थமிங்கே अपेक्षितமாகையாலும், இங்கே नानार्थங்களनुसन्धेयங்களாகவொரு निरुक्ति-யில்லாமையாலும் प्रथमपठितமான रक्षणம் शाब्दமாய் மற்ற अपेक्षितार्थங்களித்தாலே आक्षिप्तங்களாக अनुसन्धिக்கை उचितமென்று இவ்வளவே आचार्यர்கள்
27.18 व्याख्यानம் பண்ணினார்கள். இந்த रक्षकत्वம் अवच्छेदकமில்லாமையாலே सर्वविषयம். रक्षाप्रकारங்கள் விஷயங்கள்தோறும் प्रमाणங்கள் காட்டினபடியிலே विचित्रங்களாயிருக்கும். இது हेतुनिर्देशம் பண்ணாமையாலே निरुपाधिकமாய்த் தோன்றினாலும் सापराधரான संसारिகளுக்கு मोक्षादिप्रदानத்தில் स्वतन्त्रனான ईश्वरன் தான் सङ्कल्पिத்துவைத்ததொரு व्याजத்தையपेक्षिத்திருக்கும். नित्यர் பக்கலிலும் मुक्तர் பக்கலிலும் निरुपाधिकसहजकारुण्यमात्रத்தாலே स्थितस्थापनरूपेण रक्षैமுழுக்க நடக்கும். இப்படி स्वाभाविकமான रक्षकत्वம் प्रातिकूल्यம் நடக்குங்காலத்தில் अनाद्यपराधத்தாலே பிறந்த निग्रहरूपोपाधिயாலே प्रतिबद्धமாம். प्रतिबन्धकமான இவ்வுपाधिயைக் கழிக்கைக்காகவே प्रपत्ति முதலான व्याजங்கள் शास्त्रसिद्धங்கள்.
27.19 *त्राणे स्वामित्वमौचित्यं न्यासाद्यास्सहकारिणः ।
प्रधानहेतुस्स्वातन्त्र्यविशिष्टा करुणा विभोः ॥*॥

सर्वरक्षणदीक्षितனானவன் 31‘‘लक्ष्म्या सह हृषीकेशो देव्या कारुण्यरूपया । रक्षकस्सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेऽपि च गीयत’’(லக்ஷ்மீதந்த்ரம் 28-14) इत्यादिகளிற்படியே सपत्नीकனாக सिद्धனாயிருக்கையாலே இங்கே प्रमाणसिद्धोपयोगविशेषமான पत्नीसंबन्धமாर्थம். இப்படி सन्नियोगशिष्ट न्यायத்தாலே எம்பெருமானைச் சொல்லுமிடமெங்கும் பிராட்டியையுஞ்
27.20 சொல்லிற்றாமென்னுமிடத்தை 32‘‘तदन्तर्भावात्त्वां न पृथगभिधत्ते श्रुतिरपि’’(ஸ்ரீ குணரத்நகோசம் 28) என்று समर्थिத்தார்கள். ஆகையால் स्वरूपनिरूपकधर्मங்கள் सर्वविद्यैகளிலும் வருகிற கணக்கிலே அவற்றில் प्रधानமான இவ்विशेषणமும் सर्वविद्यैகளிலுமनुसन्धेयம். இது தான் देवतान्तरव्यावृत्तिயையும் பண்ணிக்கொண்டு सर्वातिशायिயான स्वतन्त्रस्वरूपத்துக்கு निरूपकமாம். இவனுடைய स्वतस्सिद्धातिशयங்களான स्वरूप-
27.21 विग्रहविभूतिகள் ‘‘भास्करेण प्रभा यथा’’(ராமாயணம் ஸுந்தரகாண்டம் 21-15) என்னும்படி विशेषणமாய் நிற்கிற இவளுடைய स्वरूपविग्रहविभूतिகளாலும் लब्धातिशयங்களாய்க்கொண்டு விளங்கியிருக்குமென்னுமிடம் देवतापारमार्थ्यवेदिகளான महर्षिகளாலே प्रपञ्चितம். இப்படி नारायणशब्दத்திலும் पत्नीसंबन्धமनुसन्धेयம். இப் पत्नीसंबन्धம் द्वयத்திலே कण्ठोक्तம். द्वयविवरणமான गद्यத்தில் प्रथमத்திலே ‘‘भगवन्नारायण’’ என்று துடங்கிச் சொல்லச்செய்தே नारवर्गத்தின் நடுவேயிவளைச் சொல்லிற்றும் पत्नीत्व निबन्धनமான पतिपारार्थ्यத்தாலும் ‘‘नरसंबन्धिनो नाराः’’ என்கிற व्युत्पत्तिயாலுமாகக்கடவது.
27.22 இங்கு प्रथमाक्षरம் चतुर्थ्येकवचनान्तமாய் विभक्तिलोपம் பிறந்து கிடக்கிறது. அதெங்ஙனேயென்னில்; परमात्माவுக்கு स्वात्माவை समर्पिக்க विधिக்கிற விடத்திலே प्रणवத்தை मन्त्रமாக विधिக்கையாலும் இதுக்கு अनुष्ठेयार्थप्रकाशनம் प्राप्तமாகையாலும், இதில் समर्पणीयனானவாत्मा तृतीयाक्षरத்திலே प्रकाशिக்கை யாலும், இதுக்குद्देश्यமான परब्रह्मம் प्रथमाक्षरத்தில் प्रकृतिயாலே தோற்றுகை யாலும், उद्देश्यकारकத்தையும் समर्पणीयवस्तुவையும் समानाधिकरिத்துப் प्रयोगिக்கை उचितமல்லாமையாலும் उद्देश्यकारकத்துக்கनुरूपமான चतुर्थीविभक्तिயை இவ் விடத்திலே கொள்ளப் प्राप्तம். प्रथमतृतीयाक्षरங்களை समानाधिकरणங்களாகக் கொண்டு जीवपरमात्माக்களுடைய स्वरूपैक्यமிங்கே சொல்லப்படுகிற தென்னும் कुदृष्टिपक्षத்துக்கு बहुप्रमाणविरोधமும் समभिव्याहृतनमश्शब्द नारायणशब्द-चतुर्थिகளுடைய स्वरसार्थविरोधமும் வரும். இது प्रणवத்தை धनुஸ்ஸாகவும்
27.23 आत्माவை शरமாகவும் ब्रह्मத்தை இலக்காகவும் आत्मसमर्पणத்தை लक्ष्यवेधமாகவும் வகுத்துச் சொல்லுகிற वाक्यத்தாலும் सिद्धம். இங்கு भरसमर्पणம் பொருளாம்போது स्वतन्त्रप्रणवத்திற்கண்ட चतुर्थिயிற்படியே இச் चतुर्थिக்கு மर्थமாகக்கடவது. இங்கு प्रणवம் परशेषतैकरसस्वरूपप्रतिपादनपरமான பொருளில்
27.24 இச் चतुर्थितादर्थ्यத்தை विवक्षिக்கையாலே आत्मपरमात्माக்களுடைய शेषशेषिभावம் प्रकाश्यமாகையால் निरुपाधिकसर्वशेषिயான ईश्वरனைப்பற்றத்தான் निरुपाधिकशेषமானபடி अनुसन्धेयம். ‘‘त्वं मे’’ என்று स्वामिயான सर्वेश्वरன் துடர்ந்து பிடித்தாலும் ‘‘अहं मे’’ என்று திமிறப்பண்ணுமहङ्कारविशेषத்தாலே असत्कल्पனான விज्जीवात्माவை शेषत्वानुसन्धानமுஜ்ஜீவிப்பிக்கிறதாகையாலே இதின் प्रधान्यந்தோற்றுகைக்காக धर्मिக்கு முன்னேशेषिயோடே संबन्धத்தைச் சொல்லிற்று. ॥ * ॥ निश्चिते परशेषत्वे शेषं संपरिपूर्यते । अनिश्चिते पुनस्तस्मिन्नन्यत्सर्वमसत्समम् ॥ * ॥ இப்படி ईश्वरன் सर्वशेषिயாம்போது 34‘‘अस्या मम च शेषं हि विभूतिरुभयात्मिका । इति श्रुतिशिरस्सिद्धं मच्छास्त्रेष्वपि मानद’’(விஷ்வக்ஸேந ஸம்ஹிதை) என்றும், 35‘‘उभयाधिष्ठानञ्चैकं शेषित्वं’’() என்றுஞ்சொல்லுகிறபடியே सपत्नीकனாயிருக்கும். अग्नीषोमीयादिகளிற்போலே आत्महविरुद्देश्यदेवतात्वமிருவர்க்கும் கூடவென்று தோற்றுகைக்காக शेषिகளிருவராயிருக்க शेषित्वமேகமென்கிறது. मध्यमाक्षरத்தை
27.25 लक्ष्मीवाचकமாகச்சொல்லுகிற कठश्रुतिवाक्यத்தைப் परामर्शिத்தால் இருவரையும் பற்ற இவ்வாत्मा शेषமென்னுமிடம் शाब्दம். शेषत्वமாவது தனக்கொரு வுपकारத்தை प्रधानமாகப் பற்றவன்றிக்கே परोपकारार्हமாகை. இத்தை 36‘‘परगतातिशयाधानेच्छयोपादेयत्वमेव यस्य स्वरूपं स शेषः परश्शेषी’’(வேதார்த்தஸங்க்ரஹம்) என்று भाष्यकारருளிச்செய்தார். இவ்விடத்தில் श्रुतिயில் தோற்றின षष्ठीद्विवचनம் लुप्तம். இங்கு संबन्धसामान्यத்திலே प्रवृத்தையான षष्ठिயானது प्रमाणसिद्धமாயपेक्षितமான विशेषத்திலே विश्रमिக்கக்கடவது. तादर्थ्यமாகிற उपयुक्तமான संबन्धविशेषம் व्यक्तமாகைக்காக चतुर्थीद्विवचनமேறி लोपिத்துக்கிடக்கிறதாகவுமாம்.
27.26 அப்போது लुप्तமான் चतुर्थीद्विवचनத்தினுடைய विवरणமாகிறது இருவருக்கும் दासனென்கிற श्रुति । இப்படி हविरुद्देश्यदेवताद्वंद्वத்தில் हविஸ்ஸுபோலே இருவரையும் பற்ற இவ்வாत्मा शेषமென்னும்போது இங்கவधारणமாर्थம். இவர்களிருவர்க்கும் இவ்வாत्मा अनन्यार्हनिरुपाधिकशेषமென்றதாயிற்று. இம் मध्यमाक्षरம் श्रौतप्रयोगத்தாலே अवधारणपरமானபோது இத் दंपतिகளை யொழிந்தார்க்கு निरुपाधिकशेषமென்று शङ्किயாமைக்காக अन्ययोगव्यवच्छेदமிங்கே शाब्दம். இத்தாலே अन्यரைப்பற்ற शेषत्वம் स्वरूपप्राप्तமன்றென்னு மிடத்தைச் சொல்லுகையாலே यथावस्थितात्मज्ञानமுடையவனுக்கு तदीय
27.27 पर्यन्तமாக देवतान्तरस्पर्शம் निवृत्तமாயிற்று. भगवदभिमतமான भागवतशेषत्वத்தாலே अन्यशेषत्वदोषம் வாராதென்னுமிடம் पुरुषार्थकाष्ठैயிலே சொன்னோம். இப்படி अन्ययोगव्यवच्छेदம் शाब्दமாகப் பெற்றால் अयोगव्यवच्छेदமும் कालसङ्कोचமில்லா மையாலே सिद्धம். இச்शेषत्वायोगव्यवच्छेदத்தாலே ईश्वरனுக்கு पृथक्सिद्ध्यनर्ह-विशेषणமாய்த்தோற்றின चेतनद्रव्यத்துக்கும் अचिத்துக்குப்போலே शरीरत्वம் प्रकाशितம்.

तृतीयाक्षरமிங்கு अवश्यानुसन्धेयனான ஜீவனை முன்னாகக் கொண்டு उक्तமான शेषत्वத்துகாश्रयமான सर्वத்தையுமுपलक्षिக்கிறது. இது जीवात्मवाचक-மென்னுமிடம் ‘‘मकारं जीवभूतन्तु शरीरे व्यापकं न्यसेत्’’() என்றும், ‘‘पञ्चार्णानान्तु पञ्चानां वर्गाणां परमेश्वरः । संस्थितः कादिमान्तानां तत्त्वात्मत्वेन सर्वदा’’(தத்வஸாகரஸம்ஹிதை) என்றும்,
27.28 ‘‘भूतानि च कवर्गेण चवर्गेणेन्द्रियाणि च । टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादयस्तथा ॥ मनः पकारेणैवोक्तं फकारेण त्वहङ्कृतिः । बकारेण भकारेण महान् प्रकृतिरुच्यते ॥ आत्मा तु स मकारोऽयं पञ्चविंशः प्रकीर्तितः’’(பாத்மோத்தரம் 4-25. 26, 27) என்றும் तत्त्वसागरसंहितादिகளிலே पञ्चविंशतितत्त्वங்களுக்கும் अकारம் முதலான- விருபத்தைந்தக்ஷரங்களும் वाचकங்களாக வகுத்துச் சொல்லுகையாலே

सिद्धம். இத்தால் जडत्वाचेतनत्वादिदोषाश्रयங்களான விருபத்தினாலு तत्त्वங்களைக் காட்டிலும் सर्वकारणமாகவும் सर्वरक्षकனாகவும் सर्वशेषिயாகவும் प्रथमाक्षरத்தில் தோற்றின षड्विंशकனிற்காட்டிலும் जीवात्माவுக்கு வேறுபாடு सिद्धिத்தது. இத்திருमन्त्रத்தில் मकारங்களும் नारशब्दமும் निष्कर्षविवக்ஷையாலே विशेषणमात्रपरங்கள். இவ்வக்ஷரம் व्याकरणप्रक्रिயையைப்பார்த்தால்
27.29 ‘‘मन ज्ञान’’ इत्यादिधातुக்களிலே निष्पन्नமான पदமாகையாலே ‘‘ज्ञोऽत एव’’(ரம்ஹஸூத்ரம் 2-3-19) என்கிற अधिकरणத்திற்படியே ज्ञानस्वरूपனுமாய் ज्ञानगुणकனுமாயணுவான जीवात्माவைச் சொல்லுகிறது. ज्ञानस्वरूपனாகப் பொதுவிலேசொன்னாலும் இவன் स्वरूपமनुकूलமாக प्रमाणसिद्धமாகையாலே आनन्दरूपமான विशेषமும் सिद्धिக்கும். ज्ञानगुणकமென்னுமிடஞ் சொன்னால் प्रमाणानुसारத்தாலே
27.30 मुक्तदशैயில் निरुपाधिकप्रसरणமாய் सङ्कोचरहितமான ज्ञानம் गुणமானமை தோற்றம். இப்படி परिशुद्धமான स्वाभाविकरूपத்தைப் பார்த்தால் अचेतनங்களிலுள்ள जडत्वादिகளுங்கழிந்து संसारदशैயிலுள்ள क्लेशादिகளுங்கழிந்து நிற்கையாலே स्वरूपधर्मங்களிரண்டிலுமுள்ள निर्मलत्वமनुसंहितமாயிற்று. இந்த परशेषतैकर-सपरिशुद्धस्वरूपமே मुमुक्षुदशैயிலே अनुसन्धेयமென்னுமிடம் ‘‘व्यतिरेकस्तद्भाव-भावित्वान्नतूपलब्धिवत्’’(ப்ரஹ்மஸூத்ரம் 3-3-52) என்கிற सूत्रத்திலே सिद्धம். இவனுக்கு मुमुक्षुदशैயில் फलदशानुसन्धानம் फलापेक्षैக்குறுப்பாம். पुरुषार्थभेदங்களுக்கீடாக अनुसन्धेयाकारங்கள் வேறுபட்டிருக்குமென்னுமிடம் श्री गीतैயிலष्टमाध्यायத்திலும் भाष्यादिகளிலும் सुव्यक्तம். जीवभेदம் प्रमाणिकமாகையால் இத் तृतीयाक्षरம் ‘‘नात्मा श्रुते’’(ப்ரஹ்மஸூத்ரம் 2-3-18) रित्यादिகளிற்போலே जात्येकत्वपरம். இப்படி जीवतत्वத்தையெல்லாம்
27.31 இங்கு ‘‘दासभूतास्स्वतस्सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः’’(மந்த்ரராஜபதஸ்தோத்ரம்) என்கிறபடியே सामान्येन भग-वच्छेषமாகச் சொன்னாலும் அதிலேதானுமन्तर्गतனாகையாலே ‘‘अतोऽहमपि ते दासः’’(மந்த்ரராஜபதஸ்தோத்ரம்) என்னுமनुसन्धानமும் सिद्धिக்கிறது.

இங்கு शेषत्वज्ञानமும் स्वस्वातन्त्र्याभिमाननिवृत्त्यादिகளும் उपायविशेषपरिग्रहமும் फलभूतशेषवृत्तिप्रार्थனையும் தனக்குப் பிறக்கிறதாகையாலே தன்னை प्रधान-மாகக் காட்டவேண்டுகையால் तृतीयाक्षरத்துக்கு विशेष्यपदமாக अहंशब्दத்தை अध्याहरिத்தந்வயமாகிறதென்று சில आचार्यர்கள் சொல்லுவார்கள். அப்போதும் प्रणवविवरणமான ‘‘मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधवे’’(ஆளவந்தார் ஸ்தோத்ரம் 53)
27.32 त्यादिகளிற்படியே गुणங்கள் प्रधानानुवर्तिகளென்கிற न्यायத்தாலே தனக்கு शेषமான गुणादिகளுமுपलक्षितங்கள். வேறே சில आचार्यர்கள் अस्मच्छब्दத்தில் व्यञ्जनमात्रமான मकारத்தையெடுத்து छान्दसप्रक्रिயையாலே पूर्वोत्तरभागங்களை लोपिத்து நிற்கிறதாய் तृतीयाक्षरந்தானே अहमर्थத்தைக் காட்டுகிறதென்றும் योजिப்பர்கள். परमात्माவுக்கு आत्महविஸ்ஸை समर्पिக்க विधिக்கிற न्यासविद्यैயிலே प्रणवத்தை मन्त्रமாகவோதுகையாலே இது अनुष्ठेयार्थप्रकाशकமாகைக்காக இதிலே परावरात्मविषयமான வாचकांशமपेक्षितமானால் प्रमाणानुसारத்தாலே प्रथमाक्षरமுद्देश्यकारकத்தைச் சொல்லுகையாலும் मध्यमाक्षरமन्यार्थமாகையாலும்
27.33 पारिशेष्यத்தாலே तृतीयाक्षरம் समर्पणीयமான प्रत्यगात्महविஸ்ஸைக்காட்டவேண்டிய தால் இவ்வक्षरத்துக்கு अहं என்று பொருளாகை மிகவுமுचितம். ஆகையாலே யிறே भட்டர் இங்குற்ற प्रणवத்துக்கு ‘‘अकारार्थायैव स्वमहं’’(அஷ்டச்லோகீ 3) என்று व्याख्यानம் பண்ணிற்று.

இப்படியே नमஸ்ஸில் मकारம் மூன்றத்தொரு प्रकारத்தாலே प्रत्यगात्माவைச் சொல்லுகிறது. இது षष्ठीविभक्त्यन्तமாகையாலும் नकारம் निषेधத்தைச் சொல்லுகையாலும் न मम என்றதாயிற்று. निषेधத்திலாदरातिशयந் தோற்று கைக்காக नञ् முன்னே கிடக்கிறது. இது ‘‘दृष्टा सीता’’ என்னுமாப்போலே

27.34 யிருக்கிறது. இம் मकारத்தில் षष्ठिயானது संबन्धसामान्यमुखத்தாலே उचितसंबन्धविशेषத்தை விவக்ஷிக்கிறது. இவ்வभिप्रायத்தாலேயிறே भट्टரும் ‘‘अथ मह्यं न’’ என்றது. वाक्यங்களுக்கு अवधारणத்திலே तात्पर्यங்கொள்ளுகை யுचितமாகையாலே இப் प्रणवத்திலே मध्यमाक्षरसिद्धமான तात्पर्यार्थத்தோடேயுற வாயிருக்கிற விந்नमஸ்ஸில் பொருளே सर्वத்திலும் सारமென்னுமிடம் ‘‘द्वयक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्त्र्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम् । ममेति द्वयक्षरो मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम्’’(பாரதம் சாந்திபர்வம் 13-4) इत्यादिகளாலே சொல்லப்பட்டது. ‘‘सर्वं जिह्मं मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम् । एतावान् ज्ञानविषयः किं प्रलापः करिष्यति’’(பாரதம் சாந்திபர்வம் 79-22) என்கிற श्लोकத்துக்குமிந் नमஸ்ஸில் பொருளிலே प्राधान्येन तात्पर्यம். இங்கு ‘‘न मम’’ என்கிறது எதை யென்னில்; प्रणवத்தில்
27.35 तृतीयाक्षरத்தை अनुषङ्गिத்து நானெனக்குரியேனல்லேனென்றதாயிற்று. अध्याहारத்திற்காட்டிலनुषङ्गமுचितமென்னுமிடம் अनुषङ्गाधिकरणसिद्धம். இங்கு ‘‘न ममाहं’’ என்று विशेषिக்கையாலே கீழ் अन्यशेषत्वத்தைக் கழிக்கிற मध्यमाक्षरம் गोबलीवर्दन्यायத்தாலே स्वव्यतिरिक्तविषयம்.
27.36 ‘‘अहं न मम’’ என்கிற वाक्यத்தாலே தன் स्वरूपமும் தனக்குரித்தல்லா மையாலே गुणங்கள் प्रधानानुवर्तिகளென்கிறபடியே வேறொன்றையும் பற்றத் தனக்கு निरुपाधिकस्वामित्वமில்லை யென்று विशेषिத்தनुसन्धानம் फलिத்தது. இது विशेषनिर्देशத்துக்குப் प्रयोजनம். இப்படி अनुषङ्गिயாத पक्षத்தில் பொதுவிலே தன்னோடு துவக்குண்டாய்த் தோற்றுகிறவற்றை யெல்லாம் என்னதன்றென்று தன் துவக்கறுக்கிறது. இத்தால் தன்னையும் தன்னுடைய गुणविग्रहादिகளையும் பற்றத் தன்னभिमानविशेषங்களைக் கழிக் கையாலே विपरीताहङ्कारममकारங்களாகிற संसारमूलங்கள் छेदिக்கப்பட்டன. இங்கு கழிக்கிற अहङ्कारம் भ्रमरूपமான बुद्धिविशेषம். மற்றும் तत्त्वங்களிலெண்ணின अहङ्कारம் विवेकमात्रத்தாற் கழிவதொன்றன்று. सूक्ष्मशरीरம் விடுமளவு
27.37 மிவனைத் தொற்றிக்கிடக்கும். இவ் चित्संबन्धம் இவனுக்குக் கழியா திருக்க இதின் कार्यங்களாய் भ्रमरूपங்களான अहङ्कारादिव्याधिகள் मूलमन्त्रादिகளாலே सिद्धமான विवेकமாகிற भेषज विशेषத்தாலே கழிகிறன. தனக்கन्यशेषत्वம் प्रणवத்தில் मध्यमाक्षरத்திலே கழிகையாலே अन्यனான தன்னைப்பற்றத் தனக்கு शेषत्वமில்லையென்று பிரித்துச் சொல்லவேண்டாமையால் अन्यशेषिயாய்த் தோற்றின தனக்கிங்கேதேனுமொன்றையும் பற்ற निरुपाधिकस्वामित्वம் கழிக்கையிலே तात्पर्यமாகவுமாம். ஜீவனுக்கு शेषமானவை யெல்லாம் निरुपाधिकसर्वशेषिயான सर्वेश्वரன் स्वार्थமாகக் கொடுத்தவையிறே.
27.38 ஜீவர்களுடைய नित्यங்களான गुणादिகள் ईश्वरனுடைய नित्येच्छासिद्धங்கள். अशुद्धदशैயிலும் शुद्धदशैயிலுமுண்டான अनित्यविग्रहादिகளிவர்களுடைய कर्मजन्यமாயும் कर्मनिरपेक्षமாயுமுள்ள अनित्येच्छासिद्धங்கள்.

प्रणवத்திலே अन्यशेषत्वங்கழிகையாலே परमात्माவிற்காட்டிலन्यனான தனக்குத்தன் शेषனல்லனென்னுமிடம் सिद्धिக்கையாலும் தான் வேறொருத்தர்க்கு शेषமல்லாதாப்போலே வேறொன்றுந் தன்னைப்பற்ற निरुपाधिकशेषம் அன்றென்னுமிடமுமிங்கே வருகையாலும் प्रणवத்தில் தோற்றாத स्वस्वातन्त्र्यनिवृत्तिயிலே नमस्सुக்குத் तात्पर्यமாகவுமாம். அப்போது पूर्वप्रयुक्तमकारத்தையनुषङ्गिத்து நானெனக்கு निर्वाहकனல்லேனென்று சொல்லிற் றாயிற்று. स्वातन्त्र्यपदमात्रத்தையध्याहरिத்து न मम स्वातन्त्र्यமென்றாகவுமாம். இச் चेतनனுக்கு स्वस्वातन्त्र्यनिवृत्तिயாவது निरपेक्षकर्तृत्वानर्हதை. இதுக்கடி; बद्धावस्थैயிலும் मुक्तावस्थैயிலும் स्वबुद्धिपूर्वप्रवृत्ति பண்ணாநின்றாலும் ईश्वरன்
27.39 கொடுத்த करणादिகளைக்கொண்டு அவன் प्रेरकமாய் सहकारिயுமாகப் प्रवर्तिக் கவேண்டுகை. ईश्वरனுக்கு प्रथमाक्षरத்தில் प्रकृतिயிலே சொன்ன सर्वरक्षकत्वம் उपायाधिकारिகள் பக்கலேதேனுமொரு उपायத்திலே प्रेरेपिத்துக்கொண்டே வரக்கடவது. ஜீவன் स्वरक्षणार्थமான उपायानुष्ठानத்திலும் पराधीनकर्ताவாகை யாலும் இவ்வுपायம் अनुष्ठिத்தாலும் फलप्रदानरूपरक्षै பண்ணுவான் प्रसन्नனான सर्वेश्वरனாகையாலும் प्रथमाक्षरத்தில் प्रकृतिயாலே சொல்லப்பட்ட வவனுடைய सर्वरक्षकत्वமே இந் नमश्शब्दத்தாலும் दृढीकृतம். இப்படி प्रथमचतुर्थिயாலே प्रतिपन्नமான ईश्वरனுடைய निरुपाधिकसर्वशेषित्वமும் ஜீவனுக்கேதேனுமொன்றையும் பற்ற निरुपाधिकशेषित्वமுங்கழித்த முன்புற்றயோஜனையாலே दृढीकृतமாயிற்று. இஜ்ஜீவனுக்குள்ள स्वातन्त्र्यமும் ‘‘परात्तु तच्छ्रुतेः’’(ப்ரம்ஹஸூத்ரம் 2-3-40) என்கிற
27.40 न्यायத்தாலே निरुपाधिकस्वतन्त्रனாய் स्वार्थप्रवृत्तனான परमात्माவடியாக வந்தது. அப்படியே वस्त्वन्तरங்களைப்பற்ற விஜ்ஜீவனுக்கு शेषित्वமும் निरुपाधिकशेषिயான அவன் स्वार्थமாகக் கொடுக்க வந்தது. ॥ * ॥ श्रीमान् स्वतन्त्रस्स्वामी च सर्वत्रान्यानपेक्षया । निरपेक्षस्वतन्त्रत्वं स्वाम्यञ्चाा न्यस्य न क्वचित् ॥ तारस्य नमसश्चेमौ सारौ देशिकदर्शितौ । अनन्यशरणत्वादेरधिकारस्य सिद्धये ॥ * ॥ लोकத்தில் स्वामित्वस्वातन्त्र्यங் களभिमतங்களாயும் दासत्वपारतन्त्र्यங்களनभिमतங்களாயும் தோற்றுகிறது कर्मोपाधिकமாகவத்தனை. இங்கு प्रणवनमस्सुக்களிலே சொன்ன दासत्वமும் पारतन्त्र्यமும் ‘‘दासभूतास्स्वतस्सर्व’’(மந்த்ரராஜபதஸ்தோத்ரம்) इत्यादिகளிற்படியே स्वरूपप्राप्तங்களாகையாலே तत्त्वவித்துக்களுக்கनुकूलங்கள். இப்படி अत्यन्तपारार्थ्यपारतन्त्र्यங்கள்
27.41 सिद्धिக்கையாலே ’’அடியார்க்கென்னை யாட்படுத்தவிமல’’ (அமலனாதிபிரான் 1) னென்கிறபடியே स्वतन्त्रனான शेषिக்கிष्ट विनियोगार्हனானபடியாலே तदीयशेषत्वமுமிங்கே सिद्धம். शेषिயுமாய் स्वतन्त्रனுமாகையாலே ईश्वरனிவ்வாत्माவைத்தனக்கு நல்லரான வடியார்க்குத் தன்னுகப்பாலே शेषமாக்கினால் இது प्राप्तமன் றென்ன வொண்ணாது; விலக்கவுமொண்ணாது. शेषिயாகையாலே इष्टविनियोगத்துக்குப் प्राप्तன்; स्वतन्त्रனாகையாலே இதுக்கு समर्थன். ’’மற்றுமோர் தெய்வமுளதென்றிருப்பாரோடுற்றிலேனுற்றதுமுன்னடியார்க் கடிமை’’(பெரியதிருமொழி 8-10-3) யென்கிற பாட்டிலுமிவ்வर्थங்கண்டுகொள்வது.

॥ * ॥ स्वेच्छयैव परेशस्य तादधीन्यबलात्तु नः । भगवद्भक्तशेषत्वं स्वेच्छयापि क्वचिद्भवेत् ॥ गुणाधिकेहि विषये गुणसारस्य वेदिनः । रामे रामानुजस्येव दास्यं गुणकृतं भवेत् ॥ दास्यमैश्वर्ययोगेन ज्ञातीनाञ्च करोम्यहं ॥ अर्धभोक्ता च भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ॥ इति स्वोक्तिनयादेव स्वभक्तविषये विभुः । आत्मात्मीयस्य सर्वस्य सङ्कल्पयति शेषताम् ॥ अन्योन्यशेषभावेऽपि परस्वातंत्र्यसंभवः । तत्तदाकारभेदेन युक्त इत्युपपादितम् ॥ * ॥
27.42 இப்படி स्वतन्त्रனான शेषिயிட்டவழக்காய் अकिञ्चनனாயிருக்கிற விவனுக்கு அவனாலே पुरुषार्थம் பெறவேண்டுகையாலே அவனுடைய वशीकरणार्थமாக द्वयத்திலும் चरमश्लोकத்திலும் विशदமாகச் சொல்லுகிற शरणवरणமிங்கே सूचितம். आत्मसमर्पणமும் शरणवरणமுமन्योन्यம் பிரியாமையாலே யோரொன்றைச்சொல்லும் शब्दங்களிலிரண்டும் विवक्षितம். ‘‘यस्स देवो मया दृष्टः पुरा पद्मायातेक्षणः । स एष पुरुषव्याघ्रस्संबन्धीते जनार्दनः’’(பாரதம் ஆரண்யபர்வம் 192-51), ‘‘सर्वेषामेव लोकानां पिता माता च माधवः । गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं पुरुषर्षभाः’’(பாரதம் ஆரண்யபர்வம் 192-56) என்று उपदेशिக்க ‘‘एवमुक्तास्त्रयः पार्था यमौ च भरतर्षभ । द्रौपद्या सहितास्सर्वे नमश्चक्रुर्जनार्दनम्’’(பாரதம் ஆரண்யபர்வம் 192-56) என்று சொல்லுகையாலும் दमयन्तीवृत्तान्तத்திலே ‘‘शरणं प्रति देवानां प्राप्तकालममन्यत’’(பாரதம் ஆரண்யபர்வம் 54-16) என்று प्रक्रमिத்து
27.43 ‘‘वाचा च मनसाचैव नमस्कारं प्रयुज्य सा’’(பாரதம் ஆரண்யபர்வம்) என்கையாலும் नमश्शब्दந்தானே शरणागतिशब्दस्थानத்திலே पठितமாகையாலே இது தன்னோடு தன் துவக்கறுத்துக் கொண்டு सपरिकरமான स्वरक्षाभरसमर्पणத்திலே तत्परமாகவுமாம். नमஸ்ஸு आत्मसमर्पणपरமாயிருக்கு மென்னுமிடம் ‘‘समित्साधनकादीनां यज्ञानां न्यासमात्मनः । नमसा योऽकरोद्देवे स स्वध्वर इतीरितः’’(அஹிர்புத்ந்யஸம் 37-37), ‘‘नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदन’’(மந்த்ரராஜபதஸ்தோத்ரம்) मित्यादिகளாலும் प्रसिद्धம்.
27.44 (प्रणवமோரக்ஷமாயிருப்பதொரு पदமாயிருக்க வक्षरत्रयமாக்கி இவ்வक्षरங்களைத் தனித்தனியே पदங்களாகக்கொண்டு ஒரு वाक्यार्थमनुसन्धिக்கையும், नमஸ்ஸென்று प्रणामवाचिயாயிருப்பதொரு अव्ययமாயிருக்க இத்தை विभजिத்து वाक्यार्थங்கொள்ளுகையும் निरुक्तबलத்தாலே பெற்றது.) நானு மெனக்குரியேனல்லேன், என்னுடையதான व्यापारादिகளுமெனக்கு शेषமன்று; இவையெல்லாம் सर्वेश्वरனுக்கே शेषம் என்றிவை முதலான வर्थங்களெல்லாம் नमश्शब्दத்திலே विवक्षितமென்னுமிடம் निरुक्तத்தில் नमस्कारप्रकरणத்திலேயோதப்பட்டது.
27.45 இந் नमश्शब्दத்துக்கு स्थूलसूक्ष्मपरங்களென்று மூன்றर्थங்களை வகுத்து अहिर्बुध्नयன் व्याख्यानம் பண்ணினான்.

‘‘प्रेक्षावतः प्रवृत्तिर्या प्रह्वीभावात्मिका स्वतः ।
उत्कृष्टं परमुद्दिश्य तन्नमः परिगीयते ॥ लोके चेतनवर्गस्तु द्विधैव परिकीर्त्यते ।
ज्यायांश्वैव तथा ज्यायान्नैवाभ्यां विद्यते परः ॥ कालतो गुणतश्चैव प्रकर्षो यत्र तिष्ठति ।
शब्दस्तं मुख्यया वृत्त्या ज्यायानित्यवलंबते । अतश्चेतनवर्गोऽन्यस्स्मृतः प्रत्यवरो बुधैः ।’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-2, 3, 4, 5,.)
27.46 ‘‘अज्यायांश्चानयोर्योगश्शेषशेषितयेष्यते ॥ अज्यायांसोऽपरे सर्वे ज्यायानेको मतः परः । नन्तृ नन्तव्यभावेन तेषां तेन समन्वयः ॥ नन्तव्यः परमश्शेषी शेषा नन्तार ईरिताः । नन्तृनन्तव्यभावोऽयं न प्रयोजनपूर्वकः ॥ नीचोच्चयोस्स्वभावोऽयं नन्तृनन्तव्यतात्मकः । उपाधिरहितेनायां येन भावेन चेतनः ॥ नमति ज्यायसे तस्मै तद्वा नमनमुच्यते । भगवान्मे परो नित्यमहं प्रत्यवरस्सदा ॥

इति भावो नमः प्रोक्तो नमसः कारणं हि सः । नामयत्यपि वा देवं प्रह्वीभावयति ध्रुवम् ॥’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-5 முதல் 10)
27.47 ‘‘प्रह्वीभवति नीचे हि परो नैच्यं विलोकयन् । अतो वा नम उद्दिष्टं यत्तन्नामयति स्वयम् ॥ वाचा नम इति प्रोच्य मनसा वपुषा च यत् । तन्नमः पूर्णमुद्दिष्टमतोऽन्यन्न्यूनमुच्यते ॥ इयं करणपूर्तिस्यादङ्गपूर्तिमिमां शृणु । शाश्वती मम संसिद्धिरियं प्रह्वीभवामि यत् ॥ पुरुषं परमुद्दिश्य न मे सिद्धिरितोऽन्यधा । इत्यङ्गमुदितं श्रेष्ठं फलेप्सा तद्विरोधिनी ॥

अनादिवासनारोहादनैश्वर्यात्स्वभावजात् ॥’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-11 முதல் 15)
27.48 ‘‘मलावकुण्ठितत्वाच्च दृक्क्रिया विहतिर्हि या ॥ तत्कार्पण्यं तदुद्बोधो द्वितीयं ह्यङ्गमीदृशम् । स्वस्वातन्त्र्यावबोधस्तु तद्विरोध उदीर्यते ॥ परत्वे सति देवोऽयं भूतानामनुकंपनः । अनुग्रहैकधीर्नित्यमित्येतत्तु तृतीयकम् ॥ उपेक्षको यथाकर्म फलदायीति या मतिः । विश्वासात्मकमेतत्तु तृतीयं हन्ति वै सदा ॥ एवं भूतोऽप्यशक्तस्सन्न त्राणं भवितुं क्षमः ।’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-15 முதல் 18.)
27.49 ‘‘इति बुद्ध्यास्य देवस्य गोप्तृशक्ति निरूपणम् ॥ चतुर्थमङ्गमुद्दिष्टममुष्य व्याहतिः पुनः । उदासीनो गुणाभावादित्युत्प्रेक्षा निमित्तजा ॥ स्वस्य स्वामिनि वृत्तिर्या प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् । तदङ्गं पञ्चमं प्रोक्तमाज्ञाव्याघातवर्जनम् ॥ अशास्त्रीयोपसेवा तु तद्विघात उदीर्यते । चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगवद्वपुः ॥ अतस्तदानुकूल्यम्मे कार्यमित्येव निश्चयः । षष्ठमङ्गं समुद्दिष्टं तद्व्याघातो निराकृतिः ॥ पूर्णमङ्गैरुपाङ्गैश्च नमनन्ते प्रकीर्तितम् ।’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-18 முதல் 23)
27.50 ‘स्थूलोऽयं नमसस्त्वर्थः सूक्ष्ममन्यन्निशामय ॥ चेतनस्य यदा मम्यं स्वस्मिन् स्वीये च वस्तुनि । मम इत्यक्षरद्वंद्वं तदा मम्यस्य वाचकम् ॥ अनादिवासनारूढमिथ्याज्ञान निबन्धना । आत्मात्मीयपदार्थस्था या स्वातन्त्र्यस्वता मतिः ॥ मे नेत्येवं समीचीनबुद्ध्या सात्र निवार्यते ।

नाहं मम स्वतन्त्रोऽहं नास्मीत्यस्यार्थ उच्यते ॥ न मे देहादिकं वस्तु स शेषः परमात्मनः ।

इति बुद्ध्या निवर्तन्ते तास्ताः स्वीया मनीषिकाः ॥ अनादिवासनाजातैर्बोधैस्तैस्तैर्विकल्पितैः ।’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-23 முதல் 28.)
27.51 ‘‘रूषितं यद्दृढं तत्तत्स्वातन्त्र्यस्वत्वधीमयं ॥
तत्तद्वैष्णवसार्वात्म्यप्रतिबोधसमुत्थया ।
नम इत्येतया वाचा नंत्रा स्वस्मादपोह्यते ॥
इति ते सूक्ष्म उद्दिष्टः परमन्यन्निशामय ।
पन्था नकार उद्दिष्टो मः प्रधान उदीर्यते ॥ विसर्गः परमेशस्तु तत्रार्थोऽयं निरुच्यते । अनादिः परमेशो यश्शक्तिमान् पुरुषोत्तमः ॥
तत्प्राप्तये प्रधानोऽयं पन्था नमननामवान् ।’’ (அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-28 முதல் 33)
‘‘इति ते त्रिविधः प्रोप्तो नमश्शब्दार्थ ईदृशः’’(அஹிர்புத்ந்யஸம்ஹிதை 52-33) इति ॥
27.52 இவ்விடத்தில் ‘‘नन्तव्यः परमशेषी’’ என்கையாலே नमஸ்ஸுக்குப் परमशेषिயே प्रतिसंबन्धिயென்னுமிடம் स्वतः प्राप्तம். परमशेषि இன்னானென்று தெளிகைக்காக विशेषनामधेयம். இங்கு ‘‘अशास्त्रीयोपसेवा तु तद्विघात उदीर्यते’’ என்றும், ‘‘तद्व्याघातो निराकृतिः’’ என்றுஞ்சொன்ன वचनங்களுக்கு प्रपत्तिकालத்தில் बुद्धिपूर्वप्रातिकूल्यம் நடக்குமாகில் आनुकूल्यसङ्कल्पமும் प्रातिकूल्यத்தில भिसन्धिविरामादिகளுமில்லையாயிற்றாமென்று तात्पर्यம். प्रपत्त्युत्तरकालத்தில் बुद्धिपूर्वप्रातिकूल्यம் நடந்ததாகில் இவன் रुचिயோடு பொருந்தின स्वतन्त्रभगवदाज्ञैக்கு विरुद्धமாம். இங்கு स्थूलமான अर्थமாவது; व्याकरण வருகிற स्फुटव्युत्पत्तिயாலே தோற்றுமது. सूक्ष्मமாவது; वर्णसाम्यादिகளைக்
27.53 கொண்டிழிகிற निरुक्तबलத்தாலே தோற்றுமது. परமாவது; रहस्यशास्त्रங்களிற் சொல்லுகிற अक्षरनिघण्टुप्रक्रिயையாலே தோற்றுமது. இதில் முற்பட शेषभूतனுக்கு स्वतःप्राप्तवृत्तिயும் साङ्गन्यासरूपமான साध्योपायशरीरமும் வகுத்தது. अनन्तरம் मोक्षोपायाधिकारिக்கवश्यापेक्षितமான निरपेक्षस्वातन्त्र्यादि निवृत्तिपूर्वकस्वरूपशोधनம் பண்ணிற்று. பின்பு साध्योपाय विशेषத்தாலே वशीकार्यமுமாய் प्राप्यமுமாயிருக்கிற सिद्धोपायமிருக்கும்படியைச் சொல்லிற்று. उपायान्तरங்களிற் காட்டில் समर्पणத்தினுடைய प्रधानोपायत्वஞ் சொல்லிற்றாகவுமாம். இவை யெல்லாம் மேற்சொல்லப்புகுகிற वाक्यार्थங்களிலே यथासंभवமनुसन्धिத்துக் கொள்வது. *एवं शिक्षितनानार्थनमश्शब्दसमन्विताः । सर्वे करणतां यान्ति मन्त्रास्स्वात्म समर्पणे ॥ जीवसामान्यमुखतश्शृङ्गग्राहिकयापि वा । मकारौ तार नमसोस्स्वानुसन्धानदाविह ॥ इह या स्वानुसन्धानप्रक्रियैकस्य दर्शिता । अन्येषामपि तत्साम्यान्नान्योन्यशरणा इमे ॥ अतस्स्वपर-रक्षायां पराधीनेषु जन्तुषु । निरपेक्षशरण्यत्वं नियतं कमलापतौ ॥ * ॥
27.54 இங்கு शाब्दமாகவாதல் आर्थமாகவாதல் नमஸ்ஸிலே தோற்றின शरणागतिயாகிற साध्योपायத்தாலே प्रसादनीयனாய் மேலில் चतुर्थिயில் विवक्षितமான कैङ्कर्यத்துக்கு प्रतिसंबन्धिயுமாய் सर्वरक्षकனாகவும் सर्वशेषिயாகவும் प्रथमाक्षरத்தில் प्रतिपन्नனான निरपेक्षशरण्यனுடைய படியை வெளியிடுகிறது योगरूढமான नारायणशब्दம். சுருங்கச்சொன்ன अर्थந்தன்னையே अज्ञानसंशय विपर्यங்கள் கழியும்படி मुखान्तरத்தாலே தெளிவிக்கை विवरणம். இஸ்संग्रहविवरणभावம்
27.55 प्रथमाक्षरம் முதலாக यथासंभवங்கண்டுகொள்வது. இந் नारायणशब्दம் शेषशेषितत्त्वங்களிரண்டையும் வெளியாகக் காட்டுகிற उपकारातिशयத்தாலே विष्णुगायत्रिயிலும் திருநாராயணீயத்திலே नामनिर्वचनம் பண்ணுகிறவிடத்திலும் மற்றுமுள்ள व्यापकनामங்களுக்கும் முன்னே पठिக்கப்பட்டது. सर्वपर विद्योपास्यविशेषनिर्णयம் பண்ணுகிற नारायणानुवाकம் परतत्वமாக शक्तितரான ब्रह्मशिवादिகளெல்லாம் सामानाधिकरण्यनिर्देशத்தாலே யங்கு சொன்ன विश्वம் போலே विभूतिயானார்களென்றும் இவர்களும் नारशब्दार्थமென்றுந் தெளிவிக்கைக்காக இந் नारायणशब्दத்தைப் பலகாலுமாदरந்தோற்றவாवर्तिத்தது.
27.56 இச் शब्दத்தின் प्रभावம் ‘‘सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं’’(வ்யாஸஸஞ்ஜயஸம்வாதம்), ‘‘नारायणेति यस्यास्ये’’(), ‘‘नारायणेति शब्दोऽस्ती’’() त्यादिகளிலும், ஆழ்வார்களுடைய ’’குலந்தரும் செல்வந் தந்திடும்’’(பெரிய திருமொழி 1-1-9), ’’நாரணன்றம்மன்னை நரகம்புகாள்’’(பெரியாழ்வார் திருமொழி 4-6-1) इत्यादिகளான பாசுரங்களாலும் प्रसिद्धம். नारदीयकल्पத்திலும் ‘‘रोगापद्भयदुःखेभ्यो मुच्यन्ते नात्रसंशयः । अपि नारायणेत्येतच्छब्दमात्रप्रलापिनः’’(நாரதீயம் 1-38) என்றுஞ்சொல்லப்பட்டது. இது தன்னையே स्वरव्यञ्जनभेदத்தாலே எட்டு திருவक्षरமாக भाविக்கத் திருमन्त्रத் தோடொக்குமென்று पुराणान्तरोक्तம்.
27.57 ईश्वरனோடு पृथक्सिद्धங்களல்லாத नारங்களுக்கு नाराः अयनं यस्य என்றும் नाराणामयनं என்றும் निष्कर्षविवक्षैயாலே वैयधिकरण्यமுண்டாயிற்று. இச் शब्दத்துக்கு நம்மாழ்வார் ’’எண்பெருக்கந்நலத்தொண் பொருளீறில வண் புகழ் நாரண’’(திருவாய்மொழி 1-2-10) னென்றும், ’’நாரணன் முழுவேழுலகுக்குநாத’’(திருவாய்மொழி 2-7-2)
27.58 னென்றும் पूर्वापरங்களிலே समासद्वयத்திலर्थத்தை प्रदर्शिப்பித்தார். இதிலே हेयप्रत्यनीकत्वकल्याणैकतानत्वरूपமான उभयलिङ्गत्वமுமுभयविभूतियोगமும் गर्भितம். देवीभूषणायुध परिजन परिच्छद द्वारपाल पार्षदादि भेदங்களுமிங்கே अनुसन्धेयங்கள். ॥ * ॥ कारणत्वमबाध्यत्वमुपायत्वमुपेयता । इति शारीरकस्थाप्यमिह चापि व्यवस्थितम् ॥ * ॥ இதெல்லாம் ‘‘ज्ञानानन्दामलत्वादि’’(நித்யம்) என்று துடங்கி भट्टர் नित्यத்திலே प्रतिपादितம்.
27.59 இவ்விடத்தில் ‘‘सृष्ट्वा नारं तोयमन्तस्स्थितोऽहं येन स्यान्मे नाम नारायणेति’’(வராஹபுராணம்), ‘‘आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणस्स्मृत’’(மநுஸ்ம்ருதி 1-19) इत्यादिகளிலே अप्पुக்களை யெடுத்தது तत्त्वान्तरங்களுக்குமுपलक्षणமென்னுமிடம் ‘‘नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो विदुः । तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृत’’( பாரதம் ஆநுசாஸநிகபர்வம் 186-7) इत्यादिகளாலே सिद्धம். இந்த बहुव्रीहिसमासமான निर्वचनத்தில் नराज्जातानि तत्त्वानि என்று नारशब्दार्थஞ்சொல்லுகையாலே महोपनिषत् प्रभृतिகளிற் சொல்லுகிறபடியே ब्रह्मेशानादिसर्वத்தையும் பற்ற नारायणனுடைய सर्वविधकारणत्वமும், अयनशब्दத்தில் ईयत इत्ययनं என்கிற कर्मव्युत्पत्तिயாலே இவற்றை व्याप्यமாகவுடையவனுடைய सर्वव्यापकत्वமும் அதுக்குपयुक्तமான निरतिशयसूक्ष्मत्वமுஞ்சொல்லிற்றாயிற்று. இப்பொருள்கள் ‘‘ईयते अस्मिन्’’ என்கிற अधिकरणव्युत्पत्तिயிலும் வரும்.
27.60 ‘‘नाराणामयनत्वाच्च नारायण इति स्मृतः’’(பாரதம் உத்யோகபர்வம் 69-10), ‘‘नारास्त्विति सर्वपुंसां समूहः परिकीर्तितः । गतिरालंबनं तस्य तेन नारायणस्स्मृतः’’(பாத்மோத்தரம்), ‘‘नारो नराणां सङ्घातस्तस्याहमयनं गतिः । तेनास्मि मुनिभिर्नित्यं नारायण इतीरितः ॥ नारशब्देन जीवानां समूहः प्रोच्यते बुधैः । तेषामयनभूतत्वान्नारायण इहोच्यते ॥ तस्मान्नारायणं बन्धुं मातरं पितरं गुरुम् । निवासं शरणञ्चाहुर्वेदवेदान्तपारगा’’(பாத்மோத்தரம்) इत्यादिகளிற்படியே तत्पुरुषसमासமானாலும் निरुक्तबलத்தாலே अयनशब्दம் पुल्लिङ्गம். இங்கு ‘‘रीङ् क्षये’’ என்கிற धातुவிலே र என்று स्वरूपविकारத்தாலே क्षयिष्णुவான வचित्पदार्थத்தைச்சொல்லி, அதில் வேறுபட்டு स्वरूपविकाररहितமான चेतनवर्गத்தை नगनैकादिशब्दம் போலே नसमासமான नरशब्दத்தாலே சொல்லி, அதின் समूहங்களை नारशब्दத்தாலே சொல்லி, இந்த समूहங்களுக்கு अयनं என்கிறவித்தால் स्वाधीन त्रिविध चेतनाचेतन स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदனானவன் नरशब्दवाच्यரான त्रिविधात्माக்களுடைய समूहங்களுக்குமपेक्षितहेतु-

….Continued

Languages

Related Parts

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.