34 Sarga युद्धकाण्डः

श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः

सरमयासीतांप्रति रामे स्वेनसंदेशप्रापणप्रार्थने सीतयातस्यानौचित्यबुद्ध्या स्वविषयेरावणाध्यवसायावगतयेतत्प्रेषणं ॥ १ ॥ रावणाध्यवसायाधिगमेन पुनरागतयासरमया सीतांप्रति रावणमात्राऽविन्ध्यनाम्नामंत्रिणाचतंप्रति बहुधारामायसीताप्रत्यर्पणचोदनेपि तस्य तदनर्पणेदृढाध्यवसायनिवेदनम् ॥ २ ॥ तथा रामेण रावणहननपूर्वकमयोध्यांप्रतितदानयन -निवेदने तन्त्रोपश्रुतितयावानरसेनासंनाहभेरीशङ्खरवप्रादुर्भावः ॥ ३॥

अथ तां जातसन्तापां तेन वाक्येन मोहिताम्
सरमा ह्लादयामास पृतिवीं द्यौरिवाम्भसा
।। ।।

अथ सरमया रावणाशयपरिज्ञानं चतुत्रिंशे–अथ तामित्यादि । अथेति प्रथमश्लोकेन पूर्वसर्गोक्तानुवादः । तेन वाक्येन ह्रादयामासेत्यन्वयः । यद्वा तेन वाक्येन रावणवाक्येन ॥ १ ॥

 

ततस्तस्या हितं सख्याश्चिकीर्षन्ती सखीवचः
उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी
।। ।।

सख्याः सीतायाः । सखी सरमा ।। २ ।।

 

उत्सहेयमहं गत्वा त्वद्वाक्यमसितेक्षणे
निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम्
।। ।।

कुशलं कुशलप्रतिपादकं । त्वद्वाक्यमित्यन्वयः । निवर्तितुमुत्सहेयं समर्थेत्यर्थः ॥ ३ ॥

 

न हि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि
समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुडोऽपि वा
।। ।।

बहुदूरं कथं गन्तुमर्हसीत्यत्राह – न हीति ॥ क्रममाणायाः गच्छन्त्याः ॥ ४ ॥

 

एवं ब्रुवाणां तां सीता सरमां पुनरब्रवीत्
मधुरं श्लक्ष्णया वाचा पू
र्वं शोकाभिपन्नया ।। ।।

मधुरं मधुरार्थकं । श्लेक्ष्णयेति वाङ्माधुर्योक्ति: । पूर्वं शोकाभिपन्नया संप्रति हृष्टयेत्यर्थः ॥ ५ ॥

 

समर्था गगनं गन्तुमपि वा त्वं रसातलम्
अवगच्छाम्यकर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे
।। ।।

संदेशमाहरिष्यामीति वदन्तीं सरमां प्रति न गन्तव्यमित्युक्ते सख्यहानिः रामं प्रति प्रेषणं तत्तस्य सदृशं भवेदिति स्थितायाः सीताया न युक्तं अतो व्याजेन निपुणं परिहरति – समर्थेति ॥ मदन्तरे मद्विषये । अन्यैरकर्तव्यं कर्तुमशक्यं कार्यं त्वया कर्तव्यं कर्तुं शक्यमित्यवगच्छामि । यद्वा मद्विषये ते कर्तव्यं अवश्यकरणीयं जानामीत्यर्थः ॥ ६ ॥

 

मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव
ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः
।। ।।

रावणं गत्वा स किं करोतीति ज्ञातुमिच्छामि । त्वत्कर्तृकं रावणज्ञानमिच्छामीत्यर्थः ॥ ७ ॥

 

स हि मायाबलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः
मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी
।। ।।

तस्य ज्ञानस्य किं प्रयोजनमित्यत्राह – स हीति ॥ पीतमात्रा सद्यः पीता । वारुणी मद्यं ॥ ८ ॥

 

तर्जापयति मां नित्यं भर्त्सापयति चासकृत्
राक्षसीभिः सुघोराभिर्या मां रक्षन्ति नित्यशः
।। ।।

तर्जापयति तर्जनंकारयति । भर्त्सापयति भर्त्सनं कारयति । आत्वपुगागमावार्षौ । या राक्षस्यो मां रक्षन्ति ताभिस्तर्जापयतीति संबन्ध: । नासाग्रे अङ्गुलिन्यासनयन -भ्रामणदन्तदर्शनप्रभृतिमुखचेष्टाभिर्भीजननं तर्जनं । हनिष्यति दहिष्यतीत्यादि वाचा भीजननं भर्त्सनं ॥ ९ ॥

 

उद्विग्ना शङ्किता चास्मि न स्वस्थं मनो मम
तद्भयाच्चाहमुद्विग्ना अशोकवनिकां गता
।। १० ।।

कुत उद्विग्नेत्यत्राह -तद्भयाश्चेति । कुतः शङ्कितेत्यत्राह–अशोकवनिकां गतेति ॥ १० ॥

 

यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत् ।।
निवेदयेथाः सर्वं तत्परो मे स्यादनुग्रहः
।। ११ ।।

तस्य रावणस्य । यदि नाम कथा यदि वार्तास्ति । यच्च तस्य निश्चितं अध्यवसाय इति यावत् । तत्सर्वं निवेदयेथाः । ततश्च मे परोनुग्रहः उपकारः । कृतः स्यात् । याहिनामेतिपाठः सम्यक् ॥ ११ ॥

 

सा त्वेवं ब्रुवतीं सीतां सरमा वल्गुभाषिणी
उवाच वचनं तस्याः स्पृशन्ती बाष्पविक्ल
म् ।। १२ ।।

वल्गु सुन्दरं यथा तथा भाषितुं शीलमस्या अस्तीति वल्गुभाषिणी । बाष्पविक्लवं बाष्पव्याकुलं । वदनं स्पृशन्ती परिमृजन्ती ॥ १२ ॥

 

एष ते यद्यभिप्रायस्तदा गच्छामि जानकि
गृह्य शत्रोरभिप्रायमुपावृत्तां च पश्य माम्
।। १३ ।।

एवमुक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य रक्षसः
शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य समन्त्रिणः
।। १४ ।।

सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः
पुनरेवागमत्क्षिप्रमशोकवनिकां तदा
।। १५ ।।

तदा गच्छामीतिपाठ: । गृह्य ज्ञात्वा । उपावृत्तां च पुनरागतामेव । पश्य तत्र सन्देहो नास्तीत्यर्थः ॥ १३ – १५ ॥

 

सा प्रविष्टा पुनस्तत्र ददर्श जनकात्मजाम्
प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्
।। १६ ।।

स्वामेव आत्मानमेव । सरमामित्यर्थः । आत्मवाचिन: स्वशब्दस्य आबन्तत्वमार्षं । भ्रष्टपद्मां पद्मासनहीनामित्यर्थः ॥ १६ ॥

 

तां तु सीता पुनः प्राप्तां सरमां वल्गुभाषिणीम्
परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनम्
।। १७ ।।

सुस्निग्धं स्नेहयुक्तं यथा तथा ॥ १७ ॥

 

इहासीना सुखं सर्वमाख्याहि मम तत्त्वतः
क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः
।। १८ ।।

सुखमासीनेत्यन्वयः ॥ १८ ॥

 

एवमुक्ता तु सरमा सीतया वेपमानया
कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समन्त्रिणः
।। १९ ।।

वेपमानया किंवा भयं वक्ष्यतीति कम्पमानया ॥ १९ ॥

 

जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः
अविद्धेन च वैदेहि मन्त्रिवृद्धेन बोधितः
।। २० ।।

जनन्या कैकसीनाम्न्या । अविद्धेन अविद्धाख्येन मन्त्रिवृद्धेनच । राक्षसेन्द्रस्त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचनं बोधितः ।। २० ।।

 

दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली
निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतम्
।। २२ ।।

तदेव वचनं दर्शयति- दीयतामिति ।। जनस्थाने यदद्भुतं खरवधादिकं कृतं तदेव पर्याप्तं प्रमाणान्तरनिरपेक्षं । निदर्शनं दृष्टान्तः । करिष्यमाणस्य रामपराक्रमस्येति शेषः ॥ २१ ॥

 

लङ्घनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः
वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो भुवि
।। २२ ।।

तिष्ठतु रामः तद्भृत्यो हनुमानेव सर्वान्राक्षसा जेतुं समर्थ इत्याशयेन तत्पराक्रमं वर्णयति–लङ्घनमिति ॥ दर्शनं सीतादर्शनं । मानुष: मनुष्यसंबन्धी पुरुषः । कः कुर्यात् । तस्येदं इत्यण् । स्वदूतमुखेनानेककार्यकारी रामो देव एवेतिभावः ॥ २२ ॥

 

एवं स मन्त्रिवृद्धैश्चाविद्धेन बहु भाषितः
न त्वामुत्सहते मोक्तुम
र्थमर्थपरो यथा ।। २३ ।।

अविद्धेन तन्नान्ना । मन्त्रिवृद्धैरिति पूजायां बहुवचनं । बह्विति क्रियाविशेषणं ।। २३ ।।

 

नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिलि
सामात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते
।। २४ ।।

हि यस्मात्सामात्यस्य एष निश्चयो वर्तते इति तस्मात् युद्धे अमृतः सन् त्वां मोक्तुं नोत्सहतीति । इतिर्हेतौ इति निश्चय इत्यन्वय इत्येके । इति मन्य इत्यपरे । इह मैथिलीति केषुचित्पाठः ॥ २४ ॥

 

तदेषा सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता
भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तुमनिरस्तस्तु संयुगे

राक्षसानां च सर्वेषामात्मनश्च वधेन हि
।। २५ ।।

एतादृशाध्यवसायस्य किं निमित्तमित्यपेक्षायां मरणलोभ एवेत्याह – तदेषेत्यादिसार्धश्लोकः ॥ तत् तस्येत्यर्थः । राक्षसानामात्मनश्च वधेन अनिरस्त: अनिराकृतः । केवलभयास्त्वां मोक्तुं न शक्तः । नोत्सहत इत्यर्थः ॥ २५ ॥

 

निहत्य रावणं सङ्ख्ये सर्वथा निशितैः शरैः
प्रतिनेष्यति रामस्त्वामयोध्यामसितेक्षणे
।। २६ ।।

कथं तर्हि मे निर्गमनमित्यत आह – निहत्येति ॥ एतत्सर्वं तव नेत्रसौभाग्यलक्षणादि -त्यभिप्रायेणाह–असितेक्षण इति ॥ २६ ॥

 

एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भेरीशङ्खसमाकुलः ।।
श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कम्पयन्धरणीतलम्
।। २७ ।।

सरमोक्तस्योपश्रुतिनिमित्तं दर्शयन्नेव कथाशेषं दर्शयति — एतस्मिन्निति ॥ अत्र भेर्यादिशब्दो भेर्यादिशब्दपरः । वानरसैन्यानामपि भेर्यादिकमस्तीति किष्किन्धाकाण्डे दर्शितं ॥ २७ ।।

 

श्रुत्वा तु तद्वानरसैन्यशब्दं लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः
नष्टौजसो दैन्यपरीतचेष्टाः
श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषे ।। २८ ।।

श्रुत्वेति ॥ श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोष इति । रावणस्य दोषे निमित्तभूते जीवनभूतमात्मनः श्रेयो न पश्यन्ति ॥ २८ ॥

 

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४

इति श्रीगोविन्दराजविरचिते श्रीमद्रामायणभूषणे रत्नकिरीटाख्याने युद्धकाण्डव्याख्याने चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥ ३४ ॥

Languages

Related Parts

error: Content is protected !!

|| Donate Online ||

Donation Schemes and Services Offered to the Donors:
Maha Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 5,00,000 or USD $12,000 or more

Poshaka : 

Institutions/Individuals who donate Rs. 2,00,000 or USD $5,000 or more

Donors : 

All other donations received

All donations received are exempt from IT under Section 80G of the Income Tax act valid only within India.

|| Donate using Bank Transfer ||

Donate by cheque/payorder/Net banking/NEFT/RTGS

Kindly send all your remittances to:

M/s.Jananyacharya Indological Research Foundation
C/A No: 89340200000648

Bank:
Bank of Baroda

Branch: 
Sanjaynagar, Bangalore-560094, Karnataka
IFSC Code: BARB0VJSNGR (fifth character is zero)

kindly send us a mail confirmation on the transfer of funds to info@srivaishnavan.com.

|| Services Offered to the Donors ||

  • Free copy of the publications of the Foundation
  • Free Limited-stay within the campus at Melkote with unlimited access to ameneties
  • Free access to the library and research facilities at the Foundation
  • Free entry to the all events held at the Foundation premises.